http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/69136916_2433527233368017_8229283460850647040_n.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_862/69515275_2433527350034672_5613155328225968128_n.jpg27.08.2019 r. p. dyrektor Elżbieta Szomko podpisała z Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Wicestarostę Bożenę Jelską-Jaroś oraz Członka Zarządu Jerzego Białomyzego umowę na relizację projektu pn. „Zwiększanie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”. Głównym celem projektu jest dostosowanie Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Sokółce do potrzeb wychowanków z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przedszkole zostanie wyposażone w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt multimedialny i TIK dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej. Dodatkowo trzech nauczycieli Przedszkola podniesie swoje kwalifikacje i kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. Całkowita wartość projektu wynosi 98 975 zł z czego 94 026,25 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Projekt zwiększy dostępność do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego i poprawi warunki wychowania dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Zdjęcia

Źródło: na podstawie Facebook Powiatu Sokółskiego /Referat Promocji/