Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce w uzgodnieniu i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne placówki ustala 5 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14 październik 2019r.

02 styczeń 2020r.

03 styczeń 2020r.

07 styczeń 2020r.

12 czerwiec 2020r.