http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce w uzgodnieniu i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne placówki ustala 5 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14 październik 2019r.

02 styczeń 2020r.

03 styczeń 2020r.

07 styczeń 2020r.

12 czerwiec 2020r.