http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.pngDyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce ogłasza rekrutację uczniów szkoły podstawowej specjalnej do udziału w projekcie pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typu projektu nr 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR LGD Szlak Tatarski

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach z zakresu:

- rozwijania postawy kreatywnej (arteterapia, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne),

- rozwijania kompetencji cyfrowych,

- Terapii Biofeedback.