http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_877/20190909_163631.jpgW ramach kontynuacji upowszechniania idei czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wÅ›ród dzieci i mÅ‚odzieży, w nowym roku szkolnym 2019/2020 w internacie SOSW w SokóÅ‚ce od wrzeÅ›nia już po raz kolejny rozpoczęła siÄ™  Akcja ph. „Czytanie na dobranoc”. Jest ona zaplanowana na I póÅ‚rocze, z możliwoÅ›ciÄ… kontynuacji dziaÅ‚aÅ„ również w II semestrze. RealizacjÄ… zadaÅ„ w ramach upowszechniania czytelnictwa zajmujÄ… siÄ™ wychowawczynie internatu p. Beata Boguszewska i Katarzyna Bubieniec. Przeprowadzone zajÄ™cia bÄ™dÄ… dokumentowane wpisami do dziennika wychowawczego danej grupy.

„Czytanie na dobranoc” jak nazwa wskazuje odbywać siÄ™ bÄ™dzie w porze wieczornej, w poniedziaÅ‚ki, wtorki, Å›rody i czwartki. W ramach rozwijania kompetencji czytelniczych wychowankowie bÄ™dÄ… zachÄ™cani do samodzielnego wypożyczania książek z biblioteki szkolnej i w miarÄ™ możliwoÅ›ci z Biblioteki Publicznej. Starsi wychowankowie, którzy opanowali umiejÄ™tność czytania bÄ™dÄ… zachÄ™cani do samodzielnego czytania swoim mÅ‚odszym kolegom. ZajÄ™cia czytelnicze stworzÄ… doskonaÅ‚Ä… inspiracjÄ™ do tworzenia prac plastycznych, które planujemy wykonywać z dziećmi w ramach rozwijania ich umiejÄ™tnoÅ›ci i zainteresowaÅ„.

Wychowawcy korzystać bÄ™dÄ… z ksiÄ™gozbioru OddziaÅ‚u dla Dzieci Biblioteki Publicznej w SokóÅ‚ce. Wieloletnia wspóÅ‚praca z tym partnerem pozwoli również na kontynuacje wystaw prac plastycznych promujÄ…cych twórczość osób niepeÅ‚nosprawnych. BÄ™dzie to doskonaÅ‚a okazja do prezentacji osiÄ…gnięć naszego OÅ›rodka w Å›rodowisku lokalnym.

Mamy nadziejÄ™, że przeprowadzone dziaÅ‚ania wpÅ‚ynÄ… pozytywnie na osiÄ…gniÄ™cie celu jakim jest rozwój zainteresowaÅ„ i kompetencji czytelniczych naszych wychowanków. ZdjÄ™cia