http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_878/img_20190927_102700.jpgW dniu 27.09.2019r. o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie nauczycieli i specjalistów z rodzicami w celu dokonania okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego każdego dziecka.
Pani dyrektor powitała przybyłych gości i przekazała krótkie informacje dotyczące programów realizowanych w ośrodku. Od 23 września w naszej placówce rozpoczęła działalność Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych prowadzona przez panie: Oliwię Burdyńską-Bilmin - psychologa, Grażynę Tymoszuk -wychowawcę klasy 8spu oraz logopedę - Martę Kawrygo-Leonowicz. Pani psycholog zachęciła do udziału w spotkaniach, które będą odbywały się raz w miesiącu i trwały ponad godzinę.

Informacje o szkoleniach i warsztatach dla rodziców organizowanych w tym roku szkolnym przekazała pani kierownik, która zaproponowała następujące formy doskonalenia umiejętności wychowawczych:

- Komunikacja alternatywna,

- Seksualność osób niepełnosprawnych i sposoby radzenia sobie z problemami z tego wynikającymi,

- Jak sobie radzić z zachowaniami trudnymi osób niepełnosprawnych,

- Sposób odbierania świata przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie i z autyzmem.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny w ramach środków pozyskanych z projektu „Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych w przezwyciężaniu trudności” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” działające przy naszym ośrodku. W czasie szkoleń i warsztatów dla rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, podopiecznych stowarzyszenia, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki rodzicielskiej, zorganizowane będą grupowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Podczas spotkania wysłuchano również sprawozdania dotyczącego dysponowania środkami finansowymi przez Radę Rodziców przedstawionego przez przewodniczącą - p. Małgorzatę Czaplejewicz oraz ustalono nową składkę na ten rok szkolny.

W drugiej części zebrania rodzice spotkali się z wychowawcami i specjalistami pracującymi z ich dziećmi. Dokonano wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, poznano zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej przyznane swemu dziecku w tym roku szkolnym. Ta część spotkania miała charakter indywidualny.

Podczas trwających spotkań porad indywidualnych rodzicom dotyczących sprzętu rehabilitacyjnego udzielał przedstawiciel Centrum Ortopedyczno-Protetycznego w Białymstoku. Zdjęcia

Elżbieta Januszko-Szymaniuk