http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_878/img_20190927_102700.jpgW dniu 27.09.2019r. o godzinie 10.00 odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie nauczycieli i specjalistów z rodzicami w celu dokonania okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego każdego dziecka.
Pani dyrektor powitaÅ‚a przybyÅ‚ych goÅ›ci i przekazaÅ‚a krótkie informacje dotyczÄ…ce programów realizowanych w oÅ›rodku. Od 23 wrzeÅ›nia w naszej placówce rozpoczęła dziaÅ‚alność Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci NiepeÅ‚nosprawnych prowadzona przez panie: OliwiÄ™ BurdyÅ„skÄ…-Bilmin - psychologa, GrażynÄ™ Tymoszuk -wychowawcÄ™ klasy 8spu oraz logopedÄ™ - MartÄ™ Kawrygo-Leonowicz. Pani psycholog zachÄ™ciÅ‚a do udziaÅ‚u w spotkaniach, które bÄ™dÄ… odbywaÅ‚y siÄ™ raz w miesiÄ…cu i trwaÅ‚y ponad godzinÄ™.

Informacje o szkoleniach i warsztatach dla rodziców organizowanych w tym roku szkolnym przekazaÅ‚a pani kierownik, która zaproponowaÅ‚a nastÄ™pujÄ…ce formy doskonalenia umiejÄ™tnoÅ›ci wychowawczych:

- Komunikacja alternatywna,

- Seksualność osób niepeÅ‚nosprawnych i sposoby radzenia sobie z problemami z tego wynikajÄ…cymi,

- Jak sobie radzić z zachowaniami trudnymi osób niepeÅ‚nosprawnych,

- Sposób odbierania Å›wiata przez dzieci niepeÅ‚nosprawne intelektualnie i z autyzmem.

UdziaÅ‚ w szkoleniach jest bezpÅ‚atny w ramach Å›rodków pozyskanych z projektu „Wsparcie otoczenia osób niepeÅ‚nosprawnych w przezwyciężaniu trudnoÅ›ci” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” dziaÅ‚ajÄ…ce przy naszym oÅ›rodku. W czasie szkoleÅ„ i warsztatów dla rodziców i opiekunów prawnych osób niepeÅ‚nosprawnych, podopiecznych stowarzyszenia, którzy nie bÄ™dÄ… mieli zapewnionej opieki rodzicielskiej, zorganizowane bÄ™dÄ… grupowe zajÄ™cia opiekuÅ„czo-wychowawcze.

Podczas spotkania wysÅ‚uchano również sprawozdania dotyczÄ…cego dysponowania Å›rodkami finansowymi przez RadÄ™ Rodziców przedstawionego przez przewodniczÄ…cÄ… - p. MaÅ‚gorzatÄ™ Czaplejewicz oraz ustalono nowÄ… skÅ‚adkÄ™ na ten rok szkolny.

W drugiej części zebrania rodzice spotkali się z wychowawcami i specjalistami pracującymi z ich dziećmi. Dokonano wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, poznano zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej przyznane swemu dziecku w tym roku szkolnym. Ta część spotkania miała charakter indywidualny.

Podczas trwających spotkań porad indywidualnych rodzicom dotyczących sprzętu rehabilitacyjnego udzielał przedstawiciel Centrum Ortopedyczno-Protetycznego w Białymstoku. Zdjęcia

Elżbieta Januszko-Szymaniuk