http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_919/2_t2.jpgJak co roku uczniowie klasy I-II-III Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia wraz z wychowawcÄ… klasy – p. BożenÄ… Mróz przystÄ…pili do organizowania andrzejek klasowych. StworzyliÅ›my ciekawy i bogaty program andrzejkowy. RozpoczÄ™liÅ›my od źródeÅ‚ ludowej tradycji, którÄ… przedstawiÅ‚a wychowawczyni. ÅšwiÄ™ty Andrzej miaÅ‚ zapewnić dziewczÄ™tom dobrych mężów. Dlatego też dziewczÄ™ta czÄ™sto za pomocÄ… modlitw, postów i innych umartwieÅ„, staraÅ‚y siÄ™ zaskarbić sobie jego Å‚askÄ™. Znaczenie Å›w. Andrzeja, jako patrona dziewczÄ…t podkreÅ›lane byÅ‚o u nas przysÅ‚owiami: „Na Å›w. Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja”, „Noc Andrzeja Å›wiÄ™tego przyniesie nam narzeczonego”.

Podczas Andrzejek zadbaliÅ›my o odpowiednie oÅ›wietlenie – chyboczÄ…ce siÄ™ pÅ‚omienie Å›wiec wywoÅ‚aÅ‚y nastrój sprzyjajÄ…cy przygotowanym wróżbom. PierwszÄ… z nich byÅ‚a wróżba z butelkÄ…. Uczniowie siedzieli w kole. W Å›rodku, na obrzeżu mniejszego koÅ‚a uÅ‚ożone byÅ‚y karteczki z napisami: „wystrzegaj siÄ™ plotek”, „czeka ciÄ™ miÅ‚a niespodzianka”, „jak sobie poÅ›cielisz, tak siÄ™ wyÅ›pisz”, „atrakcyjny wyjazd”, „twoja sympatia darzy ciÄ™ wzajemnoÅ›ciÄ…”, „jesteÅ› kowalem swego losu” …itp. BawiÄ…cy siÄ™ kolejno wprawiali w ruch pustÄ… butelkÄ™ (szklany pojemnik). WróżbÄ… byÅ‚ napis, na który wskazaÅ‚a zatrzymana butelka.

KolejnÄ… zabawÄ… byÅ‚o wróżenie imienia przyszÅ‚ej żony, męża, narzeczonego, narzeczonej, co wywoÅ‚aÅ‚o uÅ›miech na twarzach uczniów.

Wróżenie za pomocÄ… butów byÅ‚o nastÄ™pnÄ… atrakcjÄ…. Uczniowie ustawili swoje buty. Czyj but pierwszy przekroczy próg, speÅ‚ni siÄ™ pomyÅ›lane wczeÅ›niej marzenie. But Karola pierwszy przekroczyÅ‚ próg.

„W naszej izbie same dziwy, pÅ‚ynie wosku wartka struga. Pokaż wosku, która pierwsza wyjdzie za mąż, która druga?” I tak zaczęło siÄ™ lanie wosku przez ucho od klucza i wróżenie z zastygÅ‚ych w wodzie figur. Uformowane z wosku figury byÅ‚y bardzo interesujÄ…ce. Każdy zgadywaÅ‚, co to może być, nastÄ™pnie odczytywaÅ‚ jego opis, charakteryzujÄ…cy osobÄ™, która wróżyÅ‚a. 

Każdy byÅ‚ zadowolony z wróżb i przepowiedni. Na koniec przy blasku Å›wiec i dźwiÄ™kach muzyki pÅ‚ynÄ…cej z magnetofonu uczniowie usiedli do nakrytego i zastawionego potrawami stoÅ‚u, konsumujÄ…c sporzÄ…dzone wczeÅ›niej przez siebie potrawy. Andrzejki uznajemy za udane!!!

Zdjęcia

wychowawca klasy - Bożena Mróz