https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_926/20191107_172159_t2.jpgW miesiącach październik 2019r. - kwiecień 2020r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbywają się zajęcia teatralne w ramach projektu pn  „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowanych zostało do realizacji 45 godzin dla 38 uczniów szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia teatralne prowadzone są w pięciu grupach przez instruktora teatralnego p. Małgorzatę Hołownia-Iwanow. Głównym celem zajęć jest rozwijanie u uczestników projektu postawy kreatywnej. Zajęcia służą stymulowaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu artystycznego. Dają możliwość tworzenia sztuki i odnoszenia sukcesu, co jest bardzo ważne w przypadku budowania poczucia wartości osób niepełnosprawnych intelektualnie.
            Na zajęciach teatralnych uczestnicy projektu biorą między innymi udział w zabawach własnym ciałem, mimiką, głosem, gestem, ruchem. Rozwijają i doskonalą umiejętność aktywnego słuchania i wrażliwość słuchową. Wyrażają swoje emocje i uczucia poprzez taniec i jego figury. Uczestniczą w zabawach pantomimicznych, zagadkach mimiczno- ruchowych, scenkach dramowych, etiudach zwierzęcych. Bawią się w teatr z wykorzystaniem marionetek, pacynek, lalek cieniowych.
            Po zakończeniu zajęć uczniowie będą potrafili się zaprezentować, wyrażać swoje potrzeby, współpracować w grupie, porozumiewać się werbalnie lub pozawerbalnie z wykorzystaniem środków wyrazu adekwatnych do prowadzonych zajęć, będą bardziej aktywni, pomysłowi i kreatywni. Trudności i niepowodzenia związane z nowymi zadaniami nie będą ich zniechęcać. Lepiej poradzą sobie ze stresem. Wzrośnie ich poczucie wartości. Zdjęcia

Małgorzata Hołownia-Iwanow