http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_927/17_t2.jpegW ramach projektu „Wsparcie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce na rzecz zwiÄ™kszenia wykorzystania TIK” od wrzeÅ›nia do grudnia 2019r. odbywaÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia muzyczne dla dzieci i mÅ‚odzieży naszej placówki. Projekt zostaÅ‚ dofinansowany ze Å›rodków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy DziaÅ‚ania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 DziaÅ‚ania 9.1 Rewitalizacja spoÅ‚eczna i ksztaÅ‚towanie kapitaÅ‚u spoÅ‚ecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

GÅ‚ównym celem zajęć byÅ‚o rozwijanie postawy kreatywnej i kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie siÄ™ w jÄ™zyku ojczystym, kompetencje spoÅ‚eczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiÄ™biorczość, Å›wiadomość i ekspresja kulturalna.

Zastosowane metody i formy stosowane podczas zajęć pozwoliÅ‚y zrealizować zamierzone cele. PrzyczyniÅ‚y siÄ™ one do zwiÄ™kszenia kompetencji kluczowych uczniów i ich kreatywnoÅ›ci.

Uczestnicy projektu podczas różnorodnych dziaÅ‚aÅ„ opowiadali o zdarzeniach, emocjach, komunikowali wÅ‚asne potrzeby, odpowiadali na zadawane pytania, stosowali zwroty grzecznoÅ›ciowe, starali siÄ™ kulturalnie zachowywać podczas różnorodnych sytuacji, ćwiczyli umiejÄ™tność wspóÅ‚pracy, otwartość, bezkonfliktowość, tolerancjÄ™, przy jednoczesnym eliminowaniu postaw spoÅ‚ecznie niepożądanych.

ZajÄ™cia muzyczne byÅ‚y ciekawÄ… i pouczajÄ…cÄ… przygodÄ… dla jej uczestników. ZdjÄ™cia

Zyta Biernacka