http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_927/17_t2.jpegW ramach projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK” od września do grudnia 2019r. odbywały się zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży naszej placówki. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem zajęć było rozwijanie postawy kreatywnej i kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.

Zastosowane metody i formy stosowane podczas zajęć pozwoliły zrealizować zamierzone cele. Przyczyniły się one do zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów i ich kreatywności.

Uczestnicy projektu podczas różnorodnych działań opowiadali o zdarzeniach, emocjach, komunikowali własne potrzeby, odpowiadali na zadawane pytania, stosowali zwroty grzecznościowe, starali się kulturalnie zachowywać podczas różnorodnych sytuacji, ćwiczyli umiejętność współpracy, otwartość, bezkonfliktowość, tolerancję, przy jednoczesnym eliminowaniu postaw społecznie niepożądanych.

Zajęcia muzyczne były ciekawą i pouczającą przygodą dla jej uczestników. Zdjęcia

Zyta Biernacka