http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_936/82158326_680078545860023_2858910912901808128_n_t2.jpgTrzech pracowników pedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego w Sokółce 8 grudnia 2019r w ramach zadania publicznego pn. „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sokółce ukończyło kurs kwalifikacyjny „Trening Umiejętności społecznych”.

Trening umiejętności społecznych jest metodą terapeutyczną, która znajduje wykorzystanie przede wszystkim u młodszych dzieci obarczonych różnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak Autyzm czy zespół Aspergera. Nauczyciele uczestniczący w kursie podnieśli swoje kompetencje oraz wzbogacili swój warsztat pracy który będą mogli wykorzystać z dziećmi w czasie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Zdjęcia