http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_944/wp_20200207_007_t2.jpgW ramach przygotowaÅ„ do zbliżajÄ…cego siÄ™ KarnawaÅ‚owego Balu Charytatywnego, organizowanego przez Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy w SokóÅ‚ce i Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych ,,Pod SkrzydÅ‚ami”, uczniowie klas szkoÅ‚y podstawowej i klasy przysposabiajÄ…cej do pracy 7 lutego odwiedzili ludzi o wielkim sercu, których w naszym rejonie nie brakuje. Jednym z nich okazaÅ‚ siÄ™ pan MieczysÅ‚aw Hulewicz z Czarnej Wsi KoÅ›cielnej, artysta z Pracowni Kowalskiej Szlaku RÄ™kodzieÅ‚a Ludowego Podlasia. Pan MieczysÅ‚aw zachwyciÅ‚ nas nie tylko swoimi wyrobami, lecz także uprzejmoÅ›ciÄ… oraz ciekawymi historiami dotyczÄ…cymi jego pracy, a na rzecz balu podarowaÅ‚ nam nietuzinkowÄ… metalowÄ… rzeźbÄ™.

OdwiedziliÅ›my także panów Adama i PawÅ‚a Piechowskich w ich Pracowni Garncarskiej, aktualnie remontowanej. Z tego powodu nie byÅ‚a możliwa wizyta w warsztacie, jednakże panowie z wielkim entuzjazmem zaprosili nas do siebie w kwietniu, co z pewnoÅ›ciÄ… uczynimy. ArtyÅ›ci okazali siÄ™ chÄ™tni do wsparcia naszej inicjatywy i obdarowali nas piÄ™knymi wyrobami glinianymi. Rozochoceni szczodroÅ›ciÄ… spotkanych ludzi, ruszyliÅ›my z wizytÄ… do Centrum RÄ™kodzieÅ‚a Ludowego w Niemczynie. PrzywitaÅ‚a nas przesympatyczna pani, która, przekazaÅ‚a nam piÄ™knÄ… ceramikÄ… i obraz na licytacjÄ™ ZapoznaÅ‚a nas z bogatÄ… ofertÄ… zajęć, skierowanych zarówno do dzieci i mÅ‚odzieży, prowadzonych przez lokalnych twórców ludowych oraz wykwalifikowanych instruktorów rÄ™kodzieÅ‚a, co zachÄ™ciÅ‚o nas do odwiedzenia tego miejsca jeszcze raz w tym roku.

Serdecznie dziÄ™kujemy darczyÅ„com za ofiarowane nam rÄ™kodzieÅ‚o. Dochód z licytacji podczas balu zostanie przekazany na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami”.

Dorota Kozaczyńska, Lila Zajkowska

Zdjęcia