http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PORADY

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się:

- gorÄ…czkÄ…

- kaszlem

- dusznościami

- bólami mięśni

- zmęczeniem

Wirus przenosi siÄ™ drogÄ… kropelkowÄ…. Najbardziej narażone na rozwiniÄ™cie ciężkiej postaci choroby i zgon sÄ… osoby starsze, z obniżonÄ… odpornoÅ›ciÄ…, którym towarzyszÄ… inne choroby, w szczególnoÅ›ci przewlekÅ‚e.

Jak ochronić się przez zakażeniem?

PamiÄ™taj o czÄ™stym myciu rÄ…k wodÄ… z mydÅ‚em i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiÄ™tym Å‚okciem lub chusteczkÄ…. Zachowaj bezpiecznÄ… odlegÅ‚ość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorÄ…czkÄ™.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy speÅ‚niasz 3 warunki, które Å›wiadczÄ… o ryzyku:

  • w ciÄ…gu ostatnich 14 dni przebywaÅ‚eÅ› na obszarach objÄ™tych wirusem bÄ…dź miaÅ‚eÅ› kontakt z osobÄ… zarażonÄ…,
  • masz podwyższonÄ… temperaturÄ™,
  • kaszlesz i masz dusznoÅ›ci.

Masz objawy, ale nie byÅ‚eÅ› w kraju, w któym wystepuje koronawirus i nie miaÅ‚eÅ› kontaktu z osobÄ… zakażonÄ…?

 Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rÄ…k. PozostaÅ„ w domu do czasu powrotu do zdrowia.

 

Więcej informacji na stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus