http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_961/91268833_641892726604245_4324564671550980096_n.jpgW zwiÄ…zku z zaistniaÅ‚Ä… sytuacjÄ… nauczyciele SOSW prowadzili dziaÅ‚ania w celu zorganizowania zdalnego nauczania w wykorzystaniem różnych form przekazu. Wychowawcy klas rozpoznali posiadany dostÄ™p rodziców i uczniów do form przekazu.

Od dnia 25.03.2020 nauczyciele jak i uczniowie realizujÄ… tematy wynikajÄ…ce z podstawy programowej. Nauczyciele komunikujÄ… siÄ™ z dziećmi/ rodzicami na bieżąco poprzez wybrany przez rodzica i nauczyciela komunikator bÄ™dÄ… to: Facebook, strona internetowa szkoÅ‚y, kontakt telefoniczny, Messenger, e-mail. Dla uczniów nie majÄ…cych dostÄ™pu do Internetu materiaÅ‚y sÄ… wysyÅ‚ane PocztÄ… PolskÄ….

W SOSW prowadzone jest zdalne nauczanie zgodnie z nowym rozporzÄ…dzeniem MEN i jego wytycznymi.

Dyrektor i nauczyciele podczas swoich zajęć planowych sÄ… dostÄ™pni dla uczniów i rodziców. PozostajÄ… w kontakcie zdalnym. WysyÅ‚ajÄ… materiaÅ‚y, udzielajÄ… wyjaÅ›nieÅ„, wskazówek, konsultacji. WspierajÄ… uczniów i rodziców edukacyjnie i wychowawczo. Psycholog i pedagog szkolny udzielajÄ… pomocy i wsparcia w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Nauczyciele dokÅ‚adajÄ… wszelkich staraÅ„, aby przygotować dzieciom materiaÅ‚ z którym bÄ™dÄ… sobie mogÅ‚y poradzić i wykorzystać metody i techniki ksztaÅ‚cenia na odlegÅ‚ość. W nauczaniu zdalnym uwzglÄ™dniono różne potrzeby edukacyjne, w tym wynikajÄ…ce z różnej niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci. Wychowawcy poinformowali rodziców o zasadach bezpiecznego korzystania przez uczniów z urzÄ…dzeÅ„ umożliwiajÄ…cych komunikacjÄ™ elektronicznÄ…. Dokonano również doboru narzÄ™dzi z uwzglÄ™dnieniem zaleceÅ„ medycznych i higieny pracy odnoÅ›nie czasu korzystania z mediów.

Przygotowano możliwość zdalnego monitorowania i oceniania postÄ™pów uczniów poprzez dokonanie modyfikacji wewnÄ…trzszkolnych systemów edukacji.

RozsyÅ‚ane materiaÅ‚y obejmujÄ… wszystkie przedmioty oraz zajÄ™cia, jak również zajÄ™cia rewalidacyjne.

DziÄ™kujemy naszym rodzicom za wspaniaÅ‚Ä… wspóÅ‚pracÄ™.

Zdjęcia

Dyrektor i kadra SOSW