http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/omyka-pisarska.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w SokóÅ‚ce zaprasza do skÅ‚adania ofert na dostawÄ™ pomocy dydaktycznych, terapeutycznych, sprzÄ™tu multimedialnego i TIK do Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego w SokóÅ‚ce w ramach realizacji projektu pod nazwÄ… pn. „ZwiÄ™kszenie dostÄ™pnoÅ›ci miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepeÅ‚nosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce Przedszkole Specjalne w SokóÅ‚ce”

Zapytanie ofertowe Nr 1/2020

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020


Załącznik nr 2 poprawiony do zapytania ofertowego Nr1/2000