http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

W związku z rezygnacją z podpisania umowy z Zamawiającym na wybrane produkty z firmy Edu Partner Kiełpino (poz. 1, poz. 17, poz.20, poz. 27, poz. 28, poz. 32 Załącznika Nr 2/2020 Zapytania ofertowego Nr 1/2020), oferty złożone w postępowaniu dotyczącym Zapytania ofertowego Nr 1/2020 poddane zostały ponownej ocenie w zakresie produktów znajdujących się pod podanymi powyżej pozycjami załącznika asortymentowego. Zostały wybrane kolejne najniższe oferty na poszczególne artykuły z Załącznika Nr 2 Zapytania ofertowego Nr 1/2020. (Szczegóły w załączniku)

W związku z rezygnacją Firmy Moje Bambino z dostawy artykułu z poz. 18 – Multimedialny Program Logorytmika, Komisja oceniająca oferty dokonała wyboru kolejnej najniższej oferty spośród otrzymanych ofert. Kolejną najniższą ofertą na ww. artykuł zaoferowała firma KLADREW. Firma wyraziła zgodę na dostawę towaru w cenie z oferty złożonej w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 1/2020.

W pozostałym zakresie rozstrzygnięcie pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 2 do protokołu z otwarcia ofert