http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/image001.jpgW dniach od 27.04.2020 do 30.04.2020r. 18 nauczycieli SOSW w Sokółce uczestniczyło w szkoleniu online. Dotyczyło ono „Obsługi programu Excel i jego wykorzystania w edukacji”. Szkolenie odbywało się w ramach projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-20120, z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120.

 Kurs objął następujące zagadnienia: pojęcie i struktura arkusza kalkulacyjnego, podstawowe operacje, wykonywanie obliczeń, formatowanie, listy Excela – Excel jako źródło danych,  drukowanie. Uczestnicy kursu dotyczącego obsługi arkusza kalkulacyjnego (Excel) po jego ukończeniu będą swobodnie poruszali się w programie Excel, poznają techniki wykonywania obliczeń, analiz, funkcji czy też prezentacji danych.

Wiadomości zdobyte na tym szkoleniu nauczyciele SOSW będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy pedagogicznej, jak również przy analizie wyników nauczania.

Szkolenie zostało zrealizowane przez ZDZ w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce.

Zdjęcia

Zyta Biernacka, Bożena Rećko