http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

W roku szkolnym 2019/2020 Powiat Sokólski otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na 3 projekty realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce. Dwa projekty dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym, trzeci dotyczy uczniów szkoły podstawowej.

Celem projektu pt. ,,Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce” jest dostosowanie przedszkola specjalnego do potrzeb kolejnych 4 wychowanków w wieku przedszkolnym z różnymi rodzajami niepełnosprawności, którzy tworzą kolejną grupę przedszkolną. Przedszkole obecnie liczy 8 wychowanków. Działania podjęte w projekcie mają na celu zwiększenie jakości i dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na obszarze Powiatu Sokólskiego. Projekt jest realizowany poprzez następujące działania: wyposażenie Przedszkola Specjalnego w Sokółce w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt multimedialny i TIK dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej oraz doskonalenie kwalifikacji 3 nauczycieli Przedszkola Specjalnego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się dostępność do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych, poprawią się warunki wychowania edukacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami, placówka wychowania przedszkolnego zostanie dostosowana do prognozowanych trendów demograficznych i społecznego zapotrzebowania na nowe miejsca. Zapewnienie dostępu do usług przedszkolnych stanowi istotny element włączenia dzieci w życie społeczne i przygotowania najmłodszych do dalszej edukacji. Wartość projektu: 94026,25 zł, w tym wartość dofinansowania: 98975,00 zł.

Projekt „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK” zakłada wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznej i klasopracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni komputerowej i klasopracowni dla 38 uczniów szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 30 uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach dofinansowania doposażona została pracownia informatyczna w laptopy z oprogramowaniem biurowym, w monitor interaktywny doposażona została jedna z klasopracowni, doposażono w sprzęt komputerowy również gabinet do Terapii Biofeedback. Zakupiony sprzęt jest niezbędny do: realizacji programów nauczania i wyrównania szans edukacyjnych uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach dofinansowania zwiększone zostaną kompetencje cyfrowe 18 nauczycieli zatrudnionych w SOSW w Sokółce w roku szkolnym 2019/2020. Ponadto 38 uczniów podnosi swoje kompetencje cyfrowe i rozwija postawę kreatywną w ramach zajęć dodatkowych. Zorganizowane są zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów objętych wparciem z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. 17 uczniów uczestniczy w indywidualnych zajęciach specjalistycznych w zakresie Terapii Biofeedback, których celem jest wspieranie ich funkcji poznawczych i usprawnianie pracy mózgu. Prowadzony jest 10-godzinny trening z każdym uczniem. Wartość projektu: 99700,00 zł, w tym wartość dofinansowania: 93923,00 zł.

Kolejnym projektem, który będzie realizowany w najbliższym czasie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce jest projekt pt. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostosowanie infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Specjalnym w Sokółce i stworzenie na nim integracyjnego placu zabaw wyposażonego w urządzenia rekreacyjno-terapeutyczne nastąpi poprawa warunków i bezpieczeństwa przebywania dzieci i prowadzenia zajęć rekreacyjno-terapeutycznych w przedszkolu. W ramach zadania zostaną: wykonane roboty ogólnobudowlane na terenie placu zabaw, zamontowane wyposażenie (elementy) placu zabaw oraz zakupione zostaną  specjalne wózki dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Stworzony bezpieczny plac zabaw w pełni dostosowany do potrzeb dzieci o różnych rodzajach niepełnosprawności wpłynie na uatrakcyjnienie zajęć dla nich i umożliwi organizację wydarzeń integracyjnych na tym obiekcie. Grupą docelową projektu są przede wszystkim dzieci uczęszczające do Przedszkola Specjalnego w Sokółce (8 osób), które na co dzień będą korzystać z powstałej infrastruktury. Dodatkowo z placu zabaw w ramach organizowanych wydarzeń integracyjnych będą korzystać inne dzieci w wieku przedszkolnym z gmin powiatu sokólskiego wchodzących w skład obszaru LGD „Szlak Tatarski”. Całkowita wartość projektu: 389709,12 zł, w tym wartość dofinansowania: 299998,07 zł.

Wszystkie wskazanie projekty są dofinansowane w ramach środków Unii Europejskiej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a konkursy na nie zostały ogłoszone przez LGD „Szlak Tatarski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.