http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

W roku szkolnym 2019/2020 Powiat Sokólski otrzymaÅ‚ dofinansowanie ze Å›rodków Unii Europejskiej poprzez UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Województwa Podlaskiego na 3 projekty realizowane w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce. Dwa projekty dotyczÄ… dzieci w wieku przedszkolnym, trzeci dotyczy uczniów szkoÅ‚y podstawowej.

Celem projektu pt. ,,ZwiÄ™kszenie dostÄ™pnoÅ›ci miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepeÅ‚nosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce Przedszkole Specjalne w SokóÅ‚ce” jest dostosowanie przedszkola specjalnego do potrzeb kolejnych 4 wychowanków w wieku przedszkolnym z różnymi rodzajami niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci, którzy tworzÄ… kolejnÄ… grupÄ™ przedszkolnÄ…. Przedszkole obecnie liczy 8 wychowanków. DziaÅ‚ania podjÄ™te w projekcie majÄ… na celu zwiÄ™kszenie jakoÅ›ci i dostÄ™pnoÅ›ci do usÅ‚ug edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na obszarze Powiatu Sokólskiego. Projekt jest realizowany poprzez nastÄ™pujÄ…ce dziaÅ‚ania: wyposażenie Przedszkola Specjalnego w SokóÅ‚ce w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzÄ™t multimedialny i TIK dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej oraz doskonalenie kwalifikacji 3 nauczycieli Przedszkola Specjalnego. W wyniku realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia zwiÄ™kszy siÄ™ dostÄ™pność do usÅ‚ug edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci niepeÅ‚nosprawnych, poprawiÄ… siÄ™ warunki wychowania edukacyjnego dla dzieci z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami, placówka wychowania przedszkolnego zostanie dostosowana do prognozowanych trendów demograficznych i spoÅ‚ecznego zapotrzebowania na nowe miejsca. Zapewnienie dostÄ™pu do usÅ‚ug przedszkolnych stanowi istotny element wÅ‚Ä…czenia dzieci w życie spoÅ‚eczne i przygotowania najmÅ‚odszych do dalszej edukacji. Wartość projektu: 94026,25 zÅ‚, w tym wartość dofinansowania: 98975,00 zÅ‚.

Projekt „Wsparcie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce na rzecz zwiÄ™kszenia wykorzystania TIK” zakÅ‚ada wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznej i klasopracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzÄ™dzia TIK niezbÄ™dne do realizacji programów nauczania oraz adaptacjÄ™ pomieszczeÅ„ na potrzeby pracowni komputerowej i klasopracowni dla 38 uczniów szkoÅ‚y podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 30 uczniów z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami. W ramach dofinansowania doposażona zostaÅ‚a pracownia informatyczna w laptopy z oprogramowaniem biurowym, w monitor interaktywny doposażona zostaÅ‚a jedna z klasopracowni, doposażono w sprzÄ™t komputerowy również gabinet do Terapii Biofeedback. Zakupiony sprzÄ™t jest niezbÄ™dny do: realizacji programów nauczania i wyrównania szans edukacyjnych uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach dofinansowania zwiÄ™kszone zostanÄ… kompetencje cyfrowe 18 nauczycieli zatrudnionych w SOSW w SokóÅ‚ce w roku szkolnym 2019/2020. Ponadto 38 uczniów podnosi swoje kompetencje cyfrowe i rozwija postawÄ™ kreatywnÄ… w ramach zajęć dodatkowych. Zorganizowane sÄ… zajÄ™cia dodatkowe dla wszystkich uczniów objÄ™tych wparciem z zakresu ksztaÅ‚towania i rozwijania kompetencji cyfrowych, w tym z uwzglÄ™dnieniem bezpieczeÅ„stwa w cyberprzestrzeni i wynikajÄ…cych z tego tytuÅ‚u zagrożeÅ„. 17 uczniów uczestniczy w indywidualnych zajÄ™ciach specjalistycznych w zakresie Terapii Biofeedback, których celem jest wspieranie ich funkcji poznawczych i usprawnianie pracy mózgu. Prowadzony jest 10-godzinny trening z każdym uczniem. Wartość projektu: 99700,00 zÅ‚, w tym wartość dofinansowania: 93923,00 zÅ‚.

Kolejnym projektem, który bÄ™dzie realizowany w najbliższym czasie w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce jest projekt pt. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w SokóÅ‚ce”. GÅ‚ównym celem projektu jest poprawa jakoÅ›ci i dostosowanie infrastruktury do potrzeb niepeÅ‚nosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Specjalnym w SokóÅ‚ce i stworzenie na nim integracyjnego placu zabaw wyposażonego w urzÄ…dzenia rekreacyjno-terapeutyczne nastÄ…pi poprawa warunków i bezpieczeÅ„stwa przebywania dzieci i prowadzenia zajęć rekreacyjno-terapeutycznych w przedszkolu. W ramach zadania zostanÄ…: wykonane roboty ogólnobudowlane na terenie placu zabaw, zamontowane wyposażenie (elementy) placu zabaw oraz zakupione zostanÄ…  specjalne wózki dostosowane do potrzeb dzieci niepeÅ‚nosprawnych. Stworzony bezpieczny plac zabaw w peÅ‚ni dostosowany do potrzeb dzieci o różnych rodzajach niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci wpÅ‚ynie na uatrakcyjnienie zajęć dla nich i umożliwi organizacjÄ™ wydarzeÅ„ integracyjnych na tym obiekcie. GrupÄ… docelowÄ… projektu sÄ… przede wszystkim dzieci uczÄ™szczajÄ…ce do Przedszkola Specjalnego w SokóÅ‚ce (8 osób), które na co dzieÅ„ bÄ™dÄ… korzystać z powstaÅ‚ej infrastruktury. Dodatkowo z placu zabaw w ramach organizowanych wydarzeÅ„ integracyjnych bÄ™dÄ… korzystać inne dzieci w wieku przedszkolnym z gmin powiatu sokólskiego wchodzÄ…cych w skÅ‚ad obszaru LGD „Szlak Tatarski”. CaÅ‚kowita wartość projektu: 389709,12 zÅ‚, w tym wartość dofinansowania: 299998,07 zÅ‚.

Wszystkie wskazanie projekty sÄ… dofinansowane w ramach Å›rodków Unii Europejskiej przez UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Województwa Podlaskiego, a konkursy na nie zostaÅ‚y ogÅ‚oszone przez LGD „Szlak Tatarski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.