http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_973/20191212_1011481_t2.jpgWoda ma ogromne znaczenie w rehabilitacji osób niepeÅ‚nosprawnych, szczególnie u osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… intelektualnÄ… oraz innymi dysfunkcjami. Uczniowie SOSW w SokóÅ‚ce – klasa I SPU oraz przedszkolaki z grupy Jagódki w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyli w zajÄ™ciach Hydroterapii z wykorzystaniem Innowacyjnego programu z zakresu hydroterapii. Podczas zajęć dzieci poprzez zabawÄ™ pod kierunkiem i opiekÄ… Instruktora nauki pÅ‚ywania ksztaÅ‚towaÅ‚y prawidÅ‚owÄ… postawÄ™ ciaÅ‚a, uczyÅ‚y siÄ™ radzenia z emocjami oraz możliwoÅ›ciami ich rozÅ‚adowywania. DziÄ™ki obcowaniu z wodÄ… nasi uczniowie przezwyciężyli strach z niÄ… zwiÄ…zany, bezpiecznie poruszali siÄ™ w brodziku, z przyborami pÅ‚ywali w dużym basenie. Wykorzystanie jakuzzi podczas zajęć umożliwiÅ‚o doÅ›wiadczenie  masażu wodnego - tak ważnego w rehabilitacji. Ale nie tylko na basenie mogliÅ›my obcować z wodÄ…. W naszej szkole  również odbywaÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia z hydroterapii. SOSW posiada salÄ™ wodnÄ… z dużą wannÄ… z hydromasażem, w której mogliÅ›my oswajać siÄ™ wodÄ…, utrwalać zasady higieny oraz integrować siÄ™ w grupie poprzez wspólne zabawy.

ZajÄ™cia te speÅ‚niÅ‚y oczekiwania zarówno dzieci jak i rodziców. Rodzice bardzo pozytywnie wypowiadali siÄ™ na temat zajęć, zmotywowaÅ‚o to ich do kontynuowania praktyk w basenie osobiÅ›cie. Jest to dla nas bardzo pozytywne doÅ›wiadczenie. W przyszÅ‚ym roku szkolnym na pewno zapewnimy naszym uczniom możliwość korzystania z basenu oraz Sali wodnej.

Julita Nelke, Beata Majer

Zdjęcia