https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_976/20200617_141054_resized_t2.jpgSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizuje Rządowy Program „Za życiem”. W ramach realizacji programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mogą uzyskać bezpłatne dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój. Program jest przeznaczony dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Dziecko musi posiadać: opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem") lub orzeczenie o niepełnosprawności. Zajęcia z programu są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji i terapii realizowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, do czasu zakończenia Programu, tj. do 31 grudnia 2021 r.

W tym roku do programu zgłosiło się 35 dzieci. W ramach Programu realizowane są następujące zajęcia:

- Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych

W ramach zajęć rewalidacyjnych u uczniów z ze spektrum autyzmu uwzględnia się  pracę nad: niwelowaniem nieprawidłowości w rozwoju społecznym, zwłaszcza w zdolności do uczestniczenia w naprzemiennych interakcjach społecznych, eliminowanie deficytów i dysfunkcji w porozumieniu się – zarówno werbalnym, jak i niewerbalnym, pracę nad zaburzeniami złożonych, niewerbalnych sposobów zachowania, takich jak kontakt wzrokowy, ekspresja mimiczna, pozycje ciała, gestykulacja, ograniczanie powtarzających się i stereotypowych zachowań, zainteresowań i działań. Na  zajęciach stosowane są  ćwiczenia wzbogacające doświadczenia zmysłowe w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej. Wzmacnianie koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozwijania procesów myślenia, rozwijania umiejętności społeczno-komunikacyjnych, komunikowania swoich potrzeb i stanów emocjonalnych. Ważnym czynnikiem podczas wszystkich zajęć jest dążenie do wytworzenia pozytywnej więzi emocjonalnej oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Nieodzownym elementem pracy jest także współpraca z rodzicami dziecka,  polegająca  na: nawiązaniu kontaktu z rodzicami, omówienie wyników pracy i postępów dziecka, udzielenie instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem. Zajęcia ze względu na wiek uczestników prowadzone są w formie zabawy, w której dzieci chętnie uczestniczą.

Prowadząca zajęcia: Grażyna Tymoszuk

- Zajęcia z oligofrenopedagogiem

Dzieci podczas zajęć z oligofrenopedagogiem podnoszą swoje umiejętności w zakresie sprawności grafomotorycznej i orientacji w schemacie własnego ciała. Zabawy słuchowe wpływają na rozwój umiejętności słuchania i słyszenia .Zabawy polisensoryczne usprawniają pozostałe funkcje. Wszystkie zaprojektowane działania łączą się ze spójną, multisensoryczną całość, która przyczynia się do: dynamizowania rozwoju dziecka, podniesienia stopnia funkcjonowania społecznego uczestnika zajęć, rozwijania mocnych stron dziecka, wzmocnienia i usprawnienia zaburzonych obszarów funkcjonowania.

Prowadzące zajęcia: Magdalena Słyż, Marta Kulmaczewska

- Zajęcia z surdopedagogiem

Głównym celem zajęć jest rozwijanie wrażliwości i pamięci słuchowej. Podczas zajęć surdopedagogicznych prowadzone są ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wzbogacanie słownika czynnego i biernego, ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi słuchowej, doskonalenie sprawności artykulacyjnej, wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania, rozwijanie odporności emocjonalnej i wiary we własne siły. Nieodzownym elementem pracy jest także współpraca z rodzicami dziecka, polegająca na: nawiązaniu kontaktu z rodzicami celem omówienia wyników pracy i postępów dziecka, udzielenie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem. Zajęcia dostosowane są do wieku i możliwości, poziomu i umiejętności dziecka. Ze względu na wiek, głównie w formie zabawy, która jest naturalną formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, które są doskonałą zabawą i niezwykłym przeżyciem. Prowadzona praca terapeutyczna przyczynia się do rozwoju percepcji słuchowej, co pozwala pokonywać trudności oraz wzmocnić wiarę we własne siły.

Prowadząca zajęcia: Grażyna Tymoszuk

- Zajęcia z logopedii

Zajęcia specjalistyczne odbywają  się indywidualnie. Zajęcia są przygotowywane i dobierane pod kątem każdego dziecka, aby zachęcić dziecko do jak najpełniejszego uczestnictwa, są prowadzone w formie zabawy. Podczas realizacji zajęć wykorzystywane są elementy następujących metod:

-metoda Weroniki Sherborne,

- metoda Dobrego Startu,

-metoda Bronisława Rocławskiego,

-metoda Marii Montessori,

-metoda kinezjologii edukacyjnej,

-elementy Metody Krakowskiej.

Nieodzowne w terapii logopedycznej są ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia buzi i języka – dla nich zawsze jest czas na zajęciach, ponieważ są gwarancją sukcesu w dalszym postępowaniu logopedycznym. Przykładowe ćwiczenia to dmuchanie na piórka, urządzanie wyścigów papierowych kuleczek czy układanie papierowych puzzli są świetną zabawą, a jednocześnie pozwalają dziecku swobodnie gospodarować oddechem. Śmieszne minki przed lustrem to „klasyka logopedii” ale ćwiczenia odpowiednio dobrane i przeprowadzone z pomysłem nie pozwalają dziecku nudzić się na zajęciach.

Prowadzące zajęcia: Elżbieta Szomko i Marta Kawrygo-Leonowicz

- Zajęcia integracji sensorycznej

Zajęcia integracji sensorycznej mają na celu poprawę organizacji wrażeń zmysłowych uczestniczących w nich dzieci. Terapeuci SI stymulują pracę układów: przedsionkowego (równowagi), proprioceptywnego (pozycji  i ruchu), dotykowego oraz układu słuchowego i wzrokowego zgodnie z indywidualnym programem terapii każdego uczestnika. U wszystkich dzieci obserwuje się poprawę w zakresie rozwoju ruchowego, ich koordynacji i równowagi. Następuje przyrost umiejętności językowych związanych z rozumieniem mowy oraz zasobem słownictwa. Wzrasta pewność siebie i motywacja do wykonywania zadań.

Prowadzące zajęcia: Bożena Rećko, Elżbieta Januszko-Szymaniuk

- Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem w ramach prowadzonego projektu mają na uwadze przede wszystkim indywidualne potrzeby i możliwości poznawcze dzieci co stanowi klucz do zaproponowania konkretnych ćwiczeń. Na zajęciach psycholog rozwija umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich i innych uczuć w konkretnych sytuacjach społecznych, a co za tym idzie kształtuje umiejętność nazywania uczuć, ćwiczy podejmowanie określonych czynności, które pomagają regulować emocje, kształtuje empatię, buduje realne poczucie własnej wartości. Wszystko to umożliwia na stopniowe przyswajanie norm i zasad społecznych, wdraża do samodzielności podczas pracy, pozwala rozwijać umiejętności koncentrowania uwagi na aktualnym zadaniu i kształtuje umiejętności aktywnego słuchania, motywując jednocześnie do wdrażania nawyku kończenia działań przed rozpoczęciem następnych.

Prowadząca zajęcia: Oliwia B. Bilmin

- Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Rozwój emocjonalny to próba kontrolowania wielu emocji. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne pozwalają dziecku na zrozumienie i zapanowanie nad emocjami w relacjach z kolegami, opiekunami,  oraz normami i zwyczajami, jakie ustala i respektuje społeczeństwo. Na zajęciach dzieci poznają emocje takie jak: strach, smutek, złość, radość, nuda, odkrywają co czują, gdy pojawia się dana emocja, jak sobie z nią poradzić, co wtedy można zrobić. Mają możliwość odreagowania tych emocji i zamiany ich w pozytywne doświadczenie. Rozpoznają i nazywają emocje innych osób. Dzieci uczą się radzenia sobie z sukcesem i  porażką. Na zajęciach dzieci uczą się zasad zachowania się, współpracy z innymi, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Zajęcia zapewniają też każdemu uczestnikowi osiągnięcie poczucia akceptacji oraz sukcesu na miarę jego możliwości. Dzieci uczęszczające na zajęcia szybko uczą się właściwych zachowań społecznych i przenoszą je na praktyczny grunt. Dziecko osiąga poczucie akceptacji oraz sukcesu na miarę jego możliwości, co wpływa pozytywnie na niego, podnosi własną wartość, zwiększa możliwości poznawcze  Dzięki poczuciu sukcesu uczestnik wzmacnia motywację do dalszego działania, dziecko staje się bardziej aktywne, a zarazem bardziej otwarte na wszechstronny rozwój.

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Zalewska

- Rehabilitacja Ruchowa

Prowadzone ćwiczenia ogólnorozwojowe przyczyniają się do  poprawy ogólnej sprawności dzieci. Ćwiczenia integrujące działanie wszystkich zmysłów sprawiają iż następuje automatyzacja w ich przetwarzaniu  i poprawiają się reakcje  organizmu. Trening koordynacyjny przyczynia się do rozwinięcia umiejętności  sterowania ruchem i rozwijania  zdolność adaptacji motorycznej przez co poprawia się: zręczność, zwinność, pamięć ruchowa, szybkość reakcji, głębokie czucie mięśniowe, poczucie rytmu, zdolność sprzężenia, orientacja w przestrzeni. Poprzez różnorodne ćwiczenia  sprzyjające rozwojowi ruchowemu następuje rozwój siły mięśniowej.  Wynikiem ćwiczeń siłowych jest poprawa mobilności stawów oraz zwiększenie wydolności fizycznej. Ćwiczenia z  zakresu korekcji wad postawy przyczyniają się do normalizacji pracy układu ruchu oraz utrzymywania równowagi  statyczno-dynamicznej organizmu. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu  przyczyniają się do nabycia nawyku utrzymywania kręgosłupa we właściwym położeniu co przekłada się na utrzymanie właściwej postawy. Ćwiczenia autokorekcyjne oddziaływują pozytywnie na sprawność samodzielnej korekcji ustawienia kręgosłupa.

Prowadzące zajęcia: Zuzanna Szarkowska-Czeczko, Magdalena Słyż

Program „Za życiem” umożliwia objęcie dziecka specjalistyczną opieką  oraz daje szansę na indywidualne postępy we wszechstronnym rozwoju dzieci. Terapeuci realizujący zajęcia dostosowują metody, formy do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Zajęcia odbywają się w Ośrodku, gdzie wykorzystywane są sale do poszczególnych zajęć oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne.  Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, daje się zauważyć wzrost motywacji do pracy, zaufania i współpracy, niwelowania zachowań niepożądanych, wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego.

Rodziców zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka

ul. Osiedle Zielone 1A

16-100 Sokółka

tel./fax: (85) 711 26 78

Opracował:

Zespół realizujący Rządowy Program „Za życiem”

Zdjęcia