http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_pkol.jpghttps://soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_982/106924234_169962871198598_5125660549743560356_o_t2.jpgDnia 03.07.2020r. grupa 23 podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” uczestniczyÅ‚a w piÄ…tym, już ostatnim podsumowujÄ…cym dniu póÅ‚kolonii letnich, który obfitowaÅ‚ w wiele ciekawych zajęć i atrakcji. Tego dnia podopieczni indywidualnie oraz grupowo brali udziaÅ‚ w specjalistycznych zajÄ™ciach z zakresu integracji sensorycznej oraz w zajÄ™ciach muzycznych. Również chÄ™tnie realizowali siÄ™ artystycznie tworzÄ…c ciekawe prace plastyczne różnymi technikami inspirowanych wyobraźniÄ…. Brali też udziaÅ‚ w grach i zabawach sportowych w formie zawodów z elementami rywalizacji oraz w zabawach integracyjnych z chustÄ… Klanzy. Tego dnia piÄ™kna pogoda dopisaÅ‚a, wiÄ™c w ramach rekreacji podopieczni uczestniczyli w spacerze wokóÅ‚ sokólskiego zalewu podziwiajÄ…c piÄ™kne widoki i otaczajÄ…cÄ… przyrodÄ™ oraz „pracowali nad kondycjÄ…”  Ä‡wiczÄ…c w siÅ‚owni „pod chmurkÄ…”.

AtrakcjÄ… tego dnia dla uczestników byÅ‚a wizyta przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji  w SokóÅ‚ce oraz niezwykÅ‚ego funkcjonariusza- policyjnego psa Niko, który zademonstrowaÅ‚ niezwykÅ‚y pokaz swoich umiejÄ™tnoÅ›ci. Podopieczni wysÅ‚uchali też pogadanki na temat bezpiecznego zachowania siÄ™ podczas wakacyjnego wypoczynku, a szczególnie podczas zabaw nad wodÄ…. Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne oraz odblaskowe opaski i breloczki.

Na zakoÅ„czenie dnia odbyÅ‚o siÄ™ podsumowujÄ…ce ognisko integracyjne, podczas którego uczestnicy degustowali pysznÄ… ,pieczonÄ… rybÄ™ i ziemniaki, zakoÅ„czone sÅ‚odkÄ… niespodziankÄ… dla wszystkich. Każdy z uczestników otrzymaÅ‚ również pamiÄ…tkowe podziÄ™kowanie za aktywny udziaÅ‚ w koloniach.

Ten ostatni wspólnie spÄ™dzony czas obfitowaÅ‚ w wiele wrażeÅ„ i pozytywnych emocji, które bÄ™dÄ… towarzyszyÅ‚y uczestnikom przez caÅ‚e wakacje.

Zadanie wspóÅ‚finansowane ze Å›rodków PFRON w konkursie ogÅ‚oszonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w SokóÅ‚ce, ze Å›rodków publicznych w ramach konkursu ogÅ‚oszonego przez Kuratorium OÅ›wiaty w BiaÅ‚ymstoku i Å›rodków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” we wspóÅ‚pracy ze StarostÄ… Sokólskim i Specjalnym OÅ›rodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce.

Beata Boguszewska

Zdjęcia