http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_985/20190204_141732_t2.jpgJuż od wrzeÅ›nia zapraszamy wszystkich zainteresowanych do OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce na hipoterapiÄ™. Intensywnie zaczynamy nad tym pracować trenujÄ…c konie oraz przygotowujÄ…c instruktorów – terapeutów.

OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy zakupiÅ‚ dwa piÄ™kne konie: Goliata i Torina, dziÄ™ki którym rozpoczniemy prowadzenie zajęć hipoterapii.

NowÄ… formÄ™ rehabilitacji zawdziÄ™czamy Panu StaroÅ›cie Piotrowi Rećko, który jest inicjatorem tego pomysÅ‚u. Pan Starosta chÄ™tnie popiera i wspiera nowoczesne, skuteczne metody terapii i rehabilitacji naszych podopiecznych.

Nasze konie korzystajÄ… z goÅ›cinnoÅ›ci SalezjaÅ„skiego OÅ›rodka w Różanymstoku, z którym wspóÅ‚pracujemy. DziÄ™kujemy za życzliwość i opiekÄ™ nad koÅ„mi.

Hipoterapia uatrakcyjni ofertÄ™ rehabilitacji OÅ›rodka. ZajÄ™cia takie dajÄ… szerokie spektrum dziaÅ‚ania, stosowane zarówno wobec dzieci jak i dorosÅ‚ych. Ta forma pracy wykorzystuje kontakt z koniem, terapie ruchem konia oraz ćwiczenia fizjoterapeutyczne na koniu. To nieoceniona rehabilitacja poprzez jazdÄ™ konnÄ… jak i terapia poprzez sam kontakt z koniem - wspóÅ‚terapeutÄ…, kiedy najważniejszy jest kontakt emocjonalny z tym wspaniaÅ‚ym zwierzÄ™ciem i zwiÄ…zana z obecnoÅ›ciÄ… konia sytuacja terapeutyczna.

Poprzez oddziaÅ‚ywanie hipoterapeutyczne nastÄ™puje: zmniejszenie zaburzeÅ„ równowagi i poprawa reakcji obronnych, zwiÄ™kszenie możliwoÅ›ci lokomocyjnych i zapewnienie kontaktu ze zwierzÄ™ciem i przyrodÄ…, stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka, w tym poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, orientacji przestrzennej oraz  rozeznania w schemacie wÅ‚asnego ciaÅ‚a, zwiÄ™kszenie możliwoÅ›ci koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywnoÅ›ci, zwiÄ™kszenie motywacji do wykonywania ćwiczeÅ„, rozwijanie samodzielnoÅ›ci, zwiÄ™kszenie poczucia wÅ‚asnej wartoÅ›ci, relaksacja i osÅ‚abienie reakcji nerwicowych.

Dzięki hipoterapii już od nowego roku szkolnego uczniowie naszego Ośrodka będą mogli rozwijać w sferze fizycznej, emocjonalno-motywacyjnej, poznawczej oraz społecznej.

Zdjęcia