http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_1006/img_20200909_100124_copy.jpgBranżowa SzkoÅ‚a I Stopnia w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce przeznaczona jest dla uczniów posiadajÄ…cych orzeczenie o potrzebie ksztaÅ‚cenia specjalnego ze wzglÄ™du na niepeÅ‚nosprawność intelektualnÄ… w stopniu lekkim. SzkoÅ‚a ksztaÅ‚ci w trzyletnim cyklu nauczania w zawodzie kucharz. Uczniowie w szkole pobierajÄ… naukÄ™ teoretycznÄ… i praktycznÄ…. W pracowni gastronomicznej, w kuchni i stoÅ‚ówce naszego OÅ›rodka odbywajÄ… ksztaÅ‚cenie praktyczne. Uczniowie uczÄ… siÄ™ zawodu i przygotowujÄ… do zewnÄ™trznego egzaminu potwierdzajÄ…cego kwalifikacje zawodowe. 

 Jak co roku, od wielu już lat uczniowie koÅ„czÄ…cy naszÄ… szkoÅ‚Ä™ uzyskujÄ… znakomite wyniki na egzaminie zewnÄ™trznym, zarówno z części pisemnej, jak i praktycznej. Tak byÅ‚o i w tym roku. Dwoje uczniów koÅ„czyÅ‚o szkoÅ‚Ä™. Åšrednia uczniów uzyskana z części pisemnej egzaminu wyniosÅ‚a 86,5% i z części praktycznej egzaminu 90,5%, otrzymujÄ…c upragnione Å›wiadectwa potwierdzajÄ…ce kwalifikacjÄ™ w zawodzie kucharz w zakresie kwalifikacji „SporzÄ…dzanie potraw i napojów”, dyplomy potwierdzajÄ…ce kwalifikacje zawodowe oraz suplementy do dyplomów potwierdzajÄ…cych kwalifikacje zawodowe Europass w jÄ™zyku polskim i angielskim, w których w sposób jasny i czytelny opisany jest profil umiejÄ™tnoÅ›ci i kompetencji posiadacza dyplomu.

Suplement Europass do Å›wiadectwa, dyplomów, to dokument zawierajÄ…cy informacje, które uÅ‚atwiajÄ… pracodawcom i instytucjom edukacyjnym zrozumienie kwalifikacji zawodowych kandydatów. Osobom, które skÅ‚adajÄ… podanie o pracÄ™ za granicÄ… lub wysyÅ‚ajÄ… zgÅ‚oszenie do udziaÅ‚u w kursie organizowanym za granicÄ…, może być ciężko wyjaÅ›nić, czego nauczyÅ‚y siÄ™ podczas ksztaÅ‚cenia zawodowego. To dlatego stworzono suplement Europass. 

Gratulacje mÅ‚odym kucharzom za uzyskanie wspaniaÅ‚ych wyników na egzaminie zewnÄ™trznym skÅ‚adajÄ…: nasz organ prowadzÄ…cy w osobie Pana Starosty Piotra Rećko, Dyrektor SOSW w SokóÅ‚ce Pani Elżbieta Szomko wraz z RadÄ… PedagogicznÄ…, a szczególnie wychowawca klasy – nauczyciel przedmiotów zawodowych – p. Bożena Mróz.Wszyscy życzymy Wam - kucharzom na szóstkÄ™ powodzenia w dorosÅ‚ym życiu i oczywiÅ›cie pracy w zawodzie!!!
Galeria

 nauczyciel przedmiotów zawodowych-Bożena Mróz