/images/photoalbum/album_976/20200617_141054_resized.jpgSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego na obszarze powiatu sokólskiego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu „Za życiem”, dzięki zaufaniu jakim obdarzył nas Pan Starosta Sokólski Piotr Rećko.
Do zadań ośrodka należy kompleksowe wsparcie rodzin i dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Dziecko musi posiadać: opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem") lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Zajęcia z programu są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji i terapii realizowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, do czasu zakończenia Programu, tj. do 31 grudnia 2021 r.

W ramach zajęć oferujemy dzieciom następujące formy pomocy: 

-Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych;

-Zajęcia z oligofrenopedagogiem;   

-Zajęcia z surdopedagogiem;   

-Zajęcia z logopedii;     

-Zajęcia integracji sensorycznej;  

-Zajęcia z psychologiem;   

-Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;   

-Rehabilitacja Ruchowa   

Program „Za życiem” umożliwia objęcie dziecka specjalistyczną opieką  oraz daje szansę na indywidualne postępy we wszechstronnym rozwoju dzieci. Terapeuci realizujący zajęcia dostosowują metody, formy do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Zajęcia odbywają się w Ośrodku, gdzie wykorzystywane są sale do poszczególnych zajęć oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. 

Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, daje się zauważyć wzrost motywacji do pracy, zaufania i współpracy, niwelowania zachowań niepożądanych, wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego.

Rodziców zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka ul. Osiedle Zielone 1A 16-100 Sokółka tel./fax: (85) 711 26 78                                                                                                 

                                Zespół realizujący Rządowy Program „Za życiem”