http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_1009/120153580_770671600393023_3016020271702090749_n_copy_copy.jpgKażdy rodzic chce, by jego dziecko rozwijaÅ‚o siÄ™ zdrowo, bez żadnych przeszkód. Niestety nie zawsze tak siÄ™ dzieje. Czasami rozwój dziecka przebiega nieprawidÅ‚owo od samego poczÄ…tku albo istnieje uzasadnione podejrzenie, że bÄ™dzie opóźniony. WystÄ™pujÄ…ce zaburzenia i niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci można jednak korygować dziÄ™ki terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju (WWRD) to  systemem oddziaÅ‚ywaÅ„ profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych, przeznaczony dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczÄ™cia nauki w szkole. Wsparcie rodzice i ich dzieci mogÄ… uzyskać w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce, gdzie od wielu lat sÄ… prowadzone takie wÅ‚aÅ›nie zajÄ™cia.

PodstawÄ… do objÄ™cia dziecka zajÄ™ciami WWRD jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. OpiniÄ™ tÄ™ wydaje zespóÅ‚ orzekajÄ…cy z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach zajęć wczesnego wspomagania oÅ›rodek proponuje zajÄ™cia: z psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapeutÄ… integracji sensorycznej, logopedÄ…, surdopedagogiem czy rehabilitantem. ZajÄ™cia odbywajÄ… siÄ™ indywidualnie, bÄ…dź w grupach 2-3 osobowych. W swojej pracy specjaliÅ›ci stosujÄ… metody i formy odpowiednio dostosowane do rodzaju zaburzenia, niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci dziecka. DziÄ™ki pani Dyrektor Elżbiecie Szomko oraz StaroÅ›cie Sokólskiemu Piotrowi Rećko, który zawsze dobro dzieci stawia na pierwszym miejscu, warsztat pracy jest bogato wyposażony w różnorodne pomoce dydaktyczne, sprzÄ™t specjalistyczny i Å›rodki dydaktyczne odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwoÅ›ci psychofizycznych dzieci.

Galeria 

Marta Kawrygo-Leonowicz