http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczniowie https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1018/resized_20200924_154233_copy.jpegSOSW w Sokółce rozwijają się wykorzystując narzędzia TIK. Od września 2020r. w SOSW realizowany jest  projekt „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu realizowanego w poprzednim roku szkolnym. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-20120 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120. Wartość projektu: 352939,96, w tym wartość dofinansowania: 334089,96,00 zł.

W projekcie bierze udział 36 osobowa grupa uczniów szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 36 uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach działania uczniowie biorą udział w zajęciach z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń oraz programowania-robotyki. Biorą również udział w indywidualnych zajęciach rozwijających funkcje poznawcze poprzez Terapię Biofeedback. Prowadzone są też z uczniami zajęcia rozwijające umiejętności szkolne z wykorzystaniem narzędzi TIK: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze i językowe (dla uczniów z lekką niepełnosprawnością). W ramach zajęć realizowane są również zajęcia rozwijające postawę kreatywną uczniów poprze: zajęcia taneczne, zabawy badawcze w nurcie STEAM (zabawy okołoprogramistyczne z wykorzystaniem maty, zabawy z wykorzystaniem robotów, zabawy badawcze z prostymi eksperymentami), zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, stymulacja polisensoryczna.

W ramach dofinansowania zakupione zostaną: zestaw pomocy dydaktycznych do prowadzenia nauki programowania/robotyki, zestaw pomocy multimedialnych do wyposażenia klasopracowni przedmiotowych,  sprzęt multimedialny i sprzęt TIK z oprogramowaniem oraz nastąpi adaptacja pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego użytkowania zakupionego sprzętu TIK w kolejnej pracowni komputerowej. 

W ramach dofinansowania zwiększone zostaną kompetencje cyfrowe 16 nauczycieli zatrudnionych w SOSW w Sokółce w roku szkolnym 2020/2021. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach: „TIK w pracy nauczyciela”, „Robot Photon w pracy z uczniem”,  „Cyberzagrożenia i reagowanie na nie” oraz „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących”. W miesiącu wrześniu przeprowadzono rekrutację uczniów do projektu i rozpoczęto realizację zajęć dodatkowych. 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce serdecznie dziękują Panu Piotrowi Rećko – Staroście Sokólskiemu i Zarządowi Powiatu Sokólskiego za wystąpienie z wnioskiem do Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski o wsparcie finansowe naszej placówki i zwiększenie możliwości wyrównywania szans edukacyjnych uczniom, a nauczycielom podniesienia kompetencji cyfrowych.

Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Zarządowi Województwa Podlaskiego dziękujemy za pozytywną weryfikację wniosku i skierowanie go do dofinansowania.

Nauczyciel SOSW
Bożena Rećko 

Galeria