https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1031/zajcia_plastyczne_t2.jpgW październiku dobiegł końca Projekt pt.: „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększania wykorzystania TIK”. Projekt ten został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

W naszej szkole projekt trwał od 02.09.2019 roku do 30.10.2020 roku.  Wzięło w nim udział 38 uczniów szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 30 uczniów z niepełnosprawnościami. Uczniowie podnosili swoje umiejętności w ramach zajęć dodatkowych. Uczestniczyli w następujących zajęciach: z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, zajęciach muzycznych i plastycznych, teatralnych, terapii Biofeedback oraz arteterapii.

Na zajęciach z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych  wykorzystywane były zestawy komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem, tablica multimedialna, ekran interaktywny, laptopy i tablety. Taka różnorodność sprzętu sprzyja oswajaniu się uczniów z technologią oraz podnosiła umiejętność obsługi różnorodnych urządzeń. Realizowana na zajęciach tematyka była dostosowywana indywidualnie do każdego ucznia i obejmowała zarówno elementarną obsługę sprzętu, jak też korzystanie z edytorów grafiki, tekstu, filmów, gier oraz programów multimedialnych.

Głównym celem zajęć muzycznych było rozwijanie postaw kreatywnych i kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. Uczestnicy projektu podczas różnorodnych działań opowiadali o zdarzeniach, emocjach, komunikowali własne potrzeby, odpowiadali na zadawane pytania, stosowali zwroty grzecznościowe, starali się kulturalnie zachowywać podczas różnorodnych sytuacji, ćwiczyli umiejętność współpracy, otwartość, bezkonfliktowość, tolerancję, przy jednoczesnym eliminowaniu postaw społecznie niepożądanych.

Na zajęciach teatralnych uczestnicy projektu brali czynny udział w zabawach własnym ciałem, mimiką, głosem, gestem, ruchem. Rozwijali i doskonalili umiejętności aktywnego słuchania i wrażliwości słuchowej. Wyrażali swoje emocje i uczucia poprzez taniec i jego figury. Uczestniczyli w zabawach pantomimicznych, zagadkach mimiczno- ruchowych, scenkach dramowych, etiudach zwierzęcych. Bawili się w teatr z wykorzystaniem marionetek, pacynek, lalek cieniowych. Głównym celem zajęć było rozwijanie u uczniów postaw kreatywnych. Zajęcia służyły stymulowaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu artystycznego.

Założeniem zajęć plastycznych było rozbudzanie u uczniów zainteresowań poprzez sztukę, wszechstronne rozwijanie zdolności, wdrażanie do konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Zajęcia plastyczne umożliwiły uczestnikom podczas zajęć ujawnienie własnych myśli i uczuć. Rozwijały ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolności do działania i osiągania celu.  Zajęcia plastyczne służyły rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy u dzieci, przyczyniały się do rozwoju zdolności, wspomagały koncentrację uwagi, rozwijały myślenie oraz pamięć. Zajęcia plastyczne miały za zadanie sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy, podczas której uczniowie uzewnętrzniali swoje stany emocjonalne. Istotną sprawą było uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, umożliwienie dostępu do sztuki oraz umożliwienie im jak najczęstszego wypowiadania się poprzez własną twórczość. Wykonywane prace plastyczne rozwijały możliwości twórcze uczniów, pobudzały wyobraźnię, inicjatywę, uczyły wiary w siebie, wytrwałość, konsekwencję w dążeniu do celu.

Arteterapia czyli terapia poprzez sztukę była jedną z form terapii wykorzystywanej do pracy z dziećmi, które mały różne problemy: zdrowotne, rozwojowe, osobiste czy rodzinne. Celem arteterapii było przepracowywanie pewnego problemu zwłaszcza gdy dziecko nie chciało czegoś wyrazić słowami, a potrafiło wyrazić to w swojej pracy plastycznej. W czasie zajęć z arteterapii dzieci  miały dużą frajdę i radość bo ich wyobraźnia i kreatywność zostały pobudzone do działania. Do tego nie czuły się skrępowane, bo na zajęciach z arteterapii tak naprawdę mogły wszystko: pracować na większym formacie niż kartka A4, brudzić się do woli, korzystać z różnorodnych materiałów, metod i technik. Uczestnicy  wyrażali swoje emocje i przeżycia w sposób twórczy. Poznawali różne techniki plastyczne np. collage, finger painting, malowanie dmuchnięciami,  tworzenie mandali. Zajęcia niczego nie narzucały, nie ograniczały, nie było w nich gotowych rozwiązań, szablonów czy wzorów. Uczniowie podczas pracy wykazywali się swoimi pomysłami i kreatywnością.

Terapia Biofeedback -  to rodzaj terapii, dzięki której pacjent, w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych w mózgu fal, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał EEG z jednego lub dwóch punktów na głowie jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo, puzzli, filmu DVD) i jest odzwierciedleniem stanu umysłu pacjenta. Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy np. jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się kontrolownia reakcji własnego mózgu, a dzięki temu takiego modyfikowania jego pracy, aby funkcjonował efektywnie. Podczas treningów w naszym ośrodku wykorzystany został specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności i pracy mózgu. Atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem gier multimedialnych sprawiła, że nabywanie kolejnych umiejętności stało się dla uczestników ekscytującą zabawą i prawdziwą przyjemnością. Podczas treningu uczniowie uczyli się rozpoznawać własne reakcje udoskonalając działania własnego organizmu, aktywizowały pracę mózgu, ćwiczyły umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu. Treningi poprawiały koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszały nastrój, samoocenę i sen, równocześnie uczyły relaksu.

Zdjęcia