W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbywają się zajęcia plastyczne w ramach projektu pn „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1031/zajcia_plastyczne_t2.jpgGłównym założeniem zajęć plastycznych jest rozbudzanie zainteresowań plastycznych u  dzieci, wszechstronne rozwijanie zdolności, wdrażanie do konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Zajęcia plastyczne umożliwiają uczestnikom ujawnienie własnych myśli i uczuć. Rozwijają ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolności do działania i osiągania celu. Wyrabiają poczucie ładu, porządku i estetyki, rozwijają wrażliwość oraz rozbudzają zaciekawienie.

Zajęcia plastyczne w naszym Ośrodku służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy u dzieci, przyczyniają się do rozwoju ich zainteresowań i zdolności, wspomagają koncentrację uwagi, rozwijają  myślenie, pamięć, wdrażają do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Zajęcia plastyczne mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy, podczas której uczniowie uzewnętrzniają swoje stany emocjonalne. Istotną sprawą jest uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, umożliwienie dostępu do sztuki oraz umożliwienie im jak najczęstszego wypowiadania się poprzez własną twórczość. Wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze uczniów, pobudza wyobraźnię, inicjatywę, uczy wiary w siebie, wytrwałość, konsekwencję w dążeniu do celu. Zajęcia plastyczne korzystnie wpływają na ogólny rozwój uczniów oraz na ich integrację.

Agnieszka Ambrożko