http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1024/123558346_3727138743984272_6265227195053079627_n_copy.jpgW dniach 12-25 października caÅ‚a Europa programuje. SOSW w SokóÅ‚ce również wÅ‚Ä…czyÅ‚ siÄ™ tÄ™ inicjatywÄ™. Code Week miaÅ‚ na celu upowszechnianie kodowania, programowania jako metody rozwijajÄ…cej logiczne myÅ›lenie, ukazanie kodowanie że jest czymÅ› Å‚atwym i nie wymaga wysokiej technologii oraz jest doskonaÅ‚ym pretekstem do rozwijania umiejÄ™tnoÅ›ci pracy w parach.

Code Week staÅ‚ siÄ™ idealnym czasem do organizacji zajęć z wykorzystaniem robotów, które zakupiliÅ›my w ubiegÅ‚ym roku lecz pandemia Covid19 i zamkniÄ™cie szkóÅ‚ nie pozwoliÅ‚a nam ich w peÅ‚ni wykorzystać. W tym roku "ruszyliÅ›my" w przygodÄ™ zwanÄ… programowaniem.

Inicjatywy zwiÄ…zane z Code Week'iem w naszej szkole odbywaÅ‚y siÄ™ na różnych przedmiotach. W tym roku postawiÅ‚yÅ›my na wykorzystanie robotów: Ozobotów oraz Beebotów, gier planszowych w edukacji, kodowanie na kartce papieru oraz programowanie w Å›rodowisku Scratch oraz PixBlock.

Programowanie jako metoda utrwalania wiedzy znalazÅ‚a zastosowanie na jÄ™zyku rosyjskim. PszczóÅ‚ka Beebot zaprogramowana przez uczniów pomogÅ‚a im utrwalić cyfry, doskonale wpisaÅ‚a siÄ™ w proces nauki kolorów oraz pomogÅ‚a utrwalić znajomość wybranych grup liter.

Ozoboty wspieraÅ‚y uczniów w utrwaleniu zasad udzielania pierwszej pomocy w czasie zajęć edukacji dla bezpieczeÅ„stwa. W czasie zajęć rozwijajÄ…cych kreatywność uczniowie ukÅ‚adali litery oraz utrwalali ich obraz za pomocÄ… puzzli tworzÄ…c trasy dla Ozobota.

Uczniowie stali siÄ™ architektami, którzy zaprojektowali miasto wraz z nowoczesnÄ… infrastrukturÄ… a w nim wytyczyli trasy dla Ozobota. PszczóÅ‚ka Beebot staÅ‚a siÄ™ ich przewodnikiem w czasie wycieczki na macie tematycznej zwiÄ…zanej z gospodarstwem. Rysowanie trasy dla Ozobota okazaÅ‚o siÄ™ także ciekawym ćwiczeniem doskonalÄ…cym pracÄ™ rÄ™ki oraz ćwiczeÅ„ nad dokÅ‚adnoÅ›ciÄ… i precyzjÄ… pracy palców i dÅ‚oni. Uczniowie z sukcesem programowali z rudym Kotem w programie Scratch oraz poznali Å›rodowisko programistyczne PixBlocks. Kodowanie wykorzystaliÅ›my również na zajÄ™ciach zwiÄ…zanych z ruchem. Kod zapisany za pomocÄ… strzaÅ‚ek ruchu staÅ‚ siÄ™ doskonaÅ‚ym przykÅ‚adem sekwencji ćwiczeÅ„ ogólnorozwojowych do wykonania. Swój wkÅ‚ad w obchodzony w SOSW Europejski Tygodnia Programowania miaÅ‚y także przedszkolaki. One również odkrywaÅ‚y tajemnice Ozootów, rysowaÅ‚y i uzupeÅ‚niaÅ‚y kodem swoje trasy zwiÄ…zane z jesieniÄ…. Na terapii logopedycznej przy użyciu Ozobotów doskonaliÅ‚y wymowÄ™ gÅ‚osek oraz nazywaÅ‚y jesienne zjawiska rozwijajÄ…c swój sÅ‚ownik bierny i czynny.

OdbyÅ‚y siÄ™ również zajÄ™cia bez robotów - z wykorzystaniem kratownicy, na której uczniowie zamalowywali poszczególne pola wedÅ‚ug podanego kodu, malowali obrazki które ożywaÅ‚y z wykorzystaniem aplikacji Quiver, grali w planszówki. Nie zabrakÅ‚o ćwiczeÅ„ z kubeczkami uwielbianymi przez naszych uczniów oraz ćwiczeÅ„, w których ukÅ‚adali sekwencje i rozwiÄ…zywali sudoku. Wszystkie aktywnoÅ›ci miaÅ‚y na celu doskonalenie umiejÄ™tnoÅ›ci logicznego myÅ›lenia, poszukiwania prawidÅ‚owych rozwiÄ…zaÅ„.

W ubiegłym roku jako uczestnicy offlinowi CodeWeeka 2019 marzyliśmy o robotach. W tym roku Code Week 2020 przeszedł do historii SOSW jako spełnienie naszych marzeń w stylu iście robotycznym. Na Code Week 2021 nie mamy jeszcze marzeń ale już wiemy że będziemy go celebrować, może uda nam się poznać tajemnice druku 3D.

Wszystkie zrealizowane inicjatywy możliwe byÅ‚y dziÄ™ki tym dwóm osobom: pani Dyrektor Elżbiecie Szomko, która dba o to aby SOSW szedÅ‚ z duchem czasu i miaÅ‚ najnowszÄ… bazÄ™ dydaktycznÄ… dostosowanÄ… do potrzeb naszych wychowanków oraz pan Starosta Piotr Rećko, który nie żaÅ‚uje kasy na speÅ‚nianie naszych marzeÅ„.

W tym roku w organizację CodeWeek'a były zaangażowane: p. Ewa Wińska, p. Marta Januszkiewicz, p. Sylwia Szomko, p. Urszula Drewniak oraz autorka tekstu p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko.

Galeria