http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1040/127164875_373509180578484_1673788421182452343_n_copy.jpgDnia 25 listopada 2020r. odbyÅ‚ siÄ™ po raz ósmy w naszej szkole Szkolny Konkurs Kulinarny ph. „Smaki Kuchni Kujawskiej”. Zorganizowany zostaÅ‚ przez uczniów klasy I–II-III Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia ksztaÅ‚cÄ…cych siÄ™ w zawodzie „Kucharz” pod kierunkiem p.Bożeny Mróz – nauczyciela przedmiotów zawodowych. Celem konkursu byÅ‚o kultywowanie, propagowanie i pogÅ‚Ä™bianie wiedzy o tradycjach kuchni kujawskiej, promowanie potraw, specyficznych dla obszarów Å›rodkowej części Polski, na Pojezierzu Wielkopolskim, w dorzeczu Å›rodkowej WisÅ‚y i górnej Noteci, zachowanie niepowtarzalnych smaków potraw kuchni kujawskiej. 

W konkursie uczestniczyli uczniowie z nastÄ™pujÄ…cych szkóÅ‚: Przedszkole specjalne (3 uczniów – 2 ekipy kucharskie), SzkoÅ‚a PrzysposabiajÄ…ca do Pracy (2 uczniów – 1 ekipa kucharska), Branżowa SzkoÅ‚a I Stopnia ( 8 uczniów - 4 ekipy kucharskie). Razem 13 uczniów i 7 ekip kucharskich. Potrawy byÅ‚y wykonane pod kierunkiem nauczycieli – p.Agaty Gieniusz, p.Sylwii Szomko i p.Bożeny Mróz. Uczniowie pod bacznym okiem opiekunów, sporzÄ…dzili potrawy, zachowujÄ…c przy tym wszelkie zasady bezpieczeÅ„stwa i higieny pracy, w reżimie sanitarnym oraz w sposób wÅ‚aÅ›ciwy przechowali potrawy. Uczniowie sporzÄ…dzili 7 potraw, byÅ‚y to: Å›ledzie po kujawsku, pierniki, kujawskie klapacze, babka kujawska, jaskóÅ‚cze gniazdo, legumina makowa, kluski ziemniaczane z boczkiem, które ze sobÄ… konkurowaÅ‚y. Jeden uczeÅ„ mógÅ‚ sporzÄ…dzić tylko jednÄ… potrawÄ™. Maksymalna ilość punktów  do uzyskania to 12. Ocenie podlegaÅ‚y: wyglÄ…d potrawy i jej smak.

W jury zasiedli: p.Dorota Wróblewska – kucharka SOSW i p.MichaÅ‚ Boćko – ksiÄ™gowy SOSW z zamiÅ‚owaniami kulinarnymi.

W tym roku szkolnym, w okresie pandemii, konkurs przybraÅ‚ nieco innÄ…, zmodyfikowanÄ… formÄ™. W I części konkursu spoÅ‚eczność oÅ›rodka mogÅ‚a obejrzeć w swoich klasach filmy promujÄ…ce region Å›rodkowej części Polski, jego zabytki, architekturÄ™, krajobraz, ciekawe miejsca, sposób wykonania niektórych kujawskich potraw oraz prezentacjÄ™ multimedialnÄ… na temat potraw regionalnych kuchni kujawskiej, wykorzystujÄ…c do tego sprzÄ™t multimedialny, laptopy, komputery stacjonarne, telewizory z dostÄ™pem do Internetu, tablice multimedialne. Organizator konkursu przesÅ‚aÅ‚ wychowawcom klas niezbÄ™dne linki. Dodatkowo uczniowie mogli wykorzystać przekazane materiaÅ‚y do samodzielnej lub grupowej pracy.  

W części II nastÄ…piÅ‚a rywalizacja ekip kucharskich o najÅ‚adniejszÄ… i najsmaczniejszÄ… potrawÄ™ regionalnÄ… kuchni kujawskiej. Jury nie znaÅ‚o autora sporzÄ…dzonej potrawy, przez co ocena byÅ‚a bardziej obiektywna. Dopiero po dokonaniu oceny jurorzy mogli poznać kucharzy i potrawÄ™, jakÄ… sporzÄ…dzili. Ekipy kucharskie byÅ‚y oddzielnie zapraszane do gÅ‚ównej sali konkursowej – pracowni gastronomicznej, dowiadujÄ…c siÄ™ o werdykcie jurry. CaÅ‚a spoÅ‚eczność OÅ›rodka mogÅ‚a dowiedzieć siÄ™ o zwyciÄ™zcach konkursu z tablicy informacyjnej w szkole i podczas apelu szkolnego. ChÄ™tne osoby mogÅ‚y również otrzymać od kucharzy receptury gastronomiczne potraw kujawskich.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania za wyglÄ…d potrawy – 6 pkt, za smakowitość – 6 pkt. Razem można byÅ‚o uzyskać 12 pkt. Uczniowie uzyskali od 8 do 12 pkt. Każda ekipa kucharska mogÅ‚a przenieść swojÄ… potrawÄ™ do klas, czÄ™stujÄ…c swoich kolegów i koleżanki.

GratulujÄ™ uczniom z klasy I i II Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia – Patrycji i PawÅ‚owi oraz przedszkolakowi - Szymonowi, których potrawy zwyciężyÅ‚y i zajęły I miejsce (12pkt). GratulujÄ™ również pozostaÅ‚ym kucharzom, którzy uplasowali siÄ™ na II, III i IV miejscu. Wszyscy zostaliÅ›cie zwyciÄ™zcami!!! Brawo!!! Poniżej dokÅ‚adne wyniki konkursu.

Nauczyciele przygotowujÄ…cy uczniów do konkursu: p. Sylwia Szomko, p. Agata Gieniusz,  i  p. Bożena Mróz.

Serdecznie dziękuję za udział.

Wszystkie ekipy kucharskie biorÄ…ce udziaÅ‚ w konkursie otrzymaÅ‚y wartoÅ›ciowe nagrody, pozyskane przez organizatora konkursu – p. BożenÄ™ Mróz. Bardzo dziÄ™kujemy sponsorom nagród: wÅ‚aÅ›cicielowi restauracji „Polski Dom Rodzinny Serce” w SokóÅ‚ce – p. Jerzemu Lis, który przekazaÅ‚ 6 bonów do zrealizowania w jego restauracji, bÄ…dź sklepie na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 190 zÅ‚, ksiÄ™garni „A kuku” w SokóÅ‚ce, przekazujÄ…c książki kucharskie na kwotÄ™ 120 zÅ‚, wÅ‚aÅ›cicielowi sklepu Biuro-Serwis w SokóÅ‚ce – p. Marcinowi Dylewskiemu, przekazujÄ…c formy do pieczenia i akcesoria szkolne, na kwotÄ™ 100 zÅ‚ i samemu organizatorowi – p. Bożenie Mróz, która zasponsorowaÅ‚a uczniom drobne akcesoria kuchenne i przyprawy niezbÄ™dne w kuchni.

Upominkami kulinarnymi zostali obdarowani również nauczyciele, którzy pomogli uczniom w przygotowaniach do konkursu oraz  szanowne jury.

Na IX edycjÄ™ zapraszamy za rok. Poznamy kolejny region Polski i jego regionalnÄ… kuchniÄ™ !!!

RozstrzygniÄ™cie Szkolnego Konkursu Kulinarnego: „Smaki Kuchni Kujawskiej”: 

I miejsce

- Patrycja i PaweÅ‚  - Branżowa SzkoÅ‚a I Stopnia, potrawa: „JaskóÅ‚cze gniazdo” pod kierunkiem p. Bożeny Mróz (12 pkt);

- Szymon – Przedszkole, potrawa: Pierniki” pod kierunkiem p. Sylwii Szomko (12 pkt);

II miejsce 

- Zofia i Mateusz - Branżowa SzkoÅ‚a I Stopnia, potrawa: „Babka kujawska” pod kierunkiem p. Bożeny Mróz (11 pkt);

III miejsce 

- Karol i Wiktoria - Branżowa SzkoÅ‚a I Stopnia, potrawa: Kluski ziemniaczane z boczkiem” pod kierunkiem p. Bożeny Mróz (10 pkt);

- Filip i Oskar - Przedszkole, potrawa: Åšledzie po kujawsku” pod kierunkiem p. Agaty Gieniusz (10 pkt);

IV miejsce

- Agnieszka i PaweÅ‚ - Branżowa SzkoÅ‚a I Stopnia, potrawa: „Legumina makowa” pod kierunkiem p. Bożeny Mróz (8 pkt);

- Jan i Ewa - SzkoÅ‚a PrzysposabiajÄ…ca do Pracy, potrawa: „Kujawskie klapacze” pod kierunkiem p. Bożeny Mróz (8 pkt).

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody.

W kategorii: „WyglÄ…d potrawy” (max- 6 pkt) uzyskaÅ‚y potrawy:

„JaskóÅ‚cze gniazdo”, „Pierniki”, „Babka kujawska”, „Kluski ziemniaczane z boczkiem”, „Åšledzie po kujawsku”

W kategorii: „Smak potrawy” (max- 6 pkt) uzyskaÅ‚y potrawy:

„JaskóÅ‚cze gniazdo”, „Pierniki”

GratulujÄ™!!!

Galeria 

Prezentacja multimedialna

nauczyciel - Bożena Mróz