http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1044/130255029_2514361778872176_4703210511990483492_n_copy.jpgRocznica wydarzeń 11 listopada 1918 roku stała się motywem przewodnim kolejnego modułu Innowacji pedagogicznej "Na tropie zagadek, czyli Escape room w edukacji szkolnej".

27 listopada Å›wietlica szkolna w SOSW przemieniÅ‚a siÄ™ w Muzeum Odzyskania NiepodlegÅ‚oÅ›ci. Uczniowie klas 1-3 SPL przy wsparciu starszej koleżanki zmierzyli siÄ™ z szeregiem zagadek, aby w finale zajęć otworzyć skrzyniÄ™ z zatrzaÅ›niÄ™tym przypadkiem kluczem od drzwi oraz sÅ‚odkÄ… niespodziankÄ….

Samo zdobycie biletów wstÄ™pu wymagaÅ‚o wiedzy na temat listopadowej rocznicy. Od razu po przekroczeniu progu "Muzeum" uczniowie z zainteresowaniem zwiedzili salÄ™ wystawowÄ… z  kÄ…cikiem polskich patriotów poczÄ…tku XX wieku, mniejszÄ… wersjÄ… ulubionego konia PiÅ‚sudskiego, gablotami historii herbu polskiego, zbiorem odznaczeÅ„ wielkiego wodza, mapamii różnymi emblematami sÅ‚użącymi rozegraniu Escape room pt "Przygoda w muzeum". ZajÄ™cia miaÅ‚y na celu poszerzenie i utrwalenie wiedzy o Polsce, rozwijanie postawy kreatywnej, doskonalenie umiejÄ™tnoÅ›ci logicznego myÅ›lenia oraz wspóÅ‚pracy w grupie. Uczniowie mieli okazjÄ™ wykazać siÄ™ spostrzegawczoÅ›ciÄ… i pomysÅ‚owoÅ›ciÄ…, by po rozwiÄ…zaniu jednej zagadki szukać wskazówek do kolejnej. Åšwietna wzajemna wspóÅ‚praca, spryt i duży zasób wiedzy pozwoliÅ‚y sprawnie przechodzić od zadania do zadania, wÅ›ród których znalazÅ‚y siÄ™ zagadki, obliczenia matematyczne, krzyżówka, interaktywne puzzle, praca z mapÄ…, Å‚amigÅ‚ówka logiczna oraz Å›piewanie hymnu polskiego. Na szczególnÄ… uwagÄ™ zasÅ‚uguje zaangażowanie uczniów w czasie poszukiwaÅ„ Polski na mapie z okresu zaborów. Uczniowie poprawnie wyjaÅ›nili również znaczenie hasÅ‚a patriota, wymienili obecnych sÄ…siadów Polski, wykazali siÄ™ znajomoÅ›ciÄ… polskich symboli narodowych, poznali kilka najważniejszych miejsc zwiÄ…zanych z Józefem PiÅ‚sudskim, wysÅ‚uchali nagrania historyjki o trÄ…bce opowiedzianej przez samego MarszaÅ‚ka w roku 1927 oraz z detektywistycznym zaciÄ™ciem zdobyli wszystkie cyfry kodu do skrzynki.

DziÄ™ki escape room "Przygoda w muzeum" uczniowie zdobyli i utrwalili wiedzÄ™ w sposób kreatywny, momentami sami do niej doszli w trakcie pracy nad okreÅ›lonymi zadaniami. WÅ‚Ä…czenie pozytywnych emocji w proces edukacyjny sprawiÅ‚o, że z pewnoÅ›ciÄ… ta wiedza pozostanie z nimi na dÅ‚użej. ZajÄ™cia umożliwiÅ‚y zdobycie informacji o samym sobie, o  swoich emocjach, o swoim zachowaniu w chwilach trudnoÅ›ci i pod wpÅ‚ywem presji czasu oraz daÅ‚y szansÄ™ nauczyć siÄ™ kontrolować te emocje. Każdy z uczniów miaÅ‚ również szansÄ™ na odniesienie sukcesu i z przyjemnoÅ›ciÄ… jÄ… wykorzystywaÅ‚.

Nad prawidÅ‚owym przebiegiem zajęć czuwaÅ‚y autorki innowacji i kustosze szkolnego muzeum- panie Urszula Drewniak i  Zuzanna Szarkowska - Czeczko.

Galeria