https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1056/127526571_188361232888486_3927650619299145948_n_t2.jpgJednym z założeń rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony Państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Wsparcie o który mowa jest skierowane do dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. W naszym Ośrodku w ostatni półroczu zrealizowano 349 godzin zająć z dziećmi z różnymi specjalistami. Wsparciem objętych było 31 dzieci, od roku do 7 r.ż.

    Podstawowymi celami programu  jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, wyrównywanie braków w poszczególnych obszarach rozwoju dziecka, korygowanie zaburzonych funkcji, stwarzanie warunków umożliwiających rozwój aktywności własnej, rozwijanie aparatu mowy, umiejętności językowych ale nade wszystko czerpanie radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy i umiejętności współdziałania z terapeutą. Dzieci, które były objęte zajęciami w ubiegłym półroczu zależnie od własnych potrzeb skorzystały z zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych, zajęć z surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, rehabilitacji ruchowej, zajęć z logopedii, integracji sensorycznej, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz zajęć z psychologiem w łącznej liczbie 349 godzin zajeć indywidualnych.

   W zajęciach wykorzystywane zostały przede wszystkim metody, które dostarczają interesującej zabawy i wpływają na rozwój poczucia własnej wartości u dziecka sprawiają, że dziecko nabywa coraz większych kompetencji są to głównie metody praktyczne i aktywizujące. Stymulowaniu poszczególnych funkcji rozwojowych sprzyja ukierunkowanie działania tak, aby dziecko mogło rozwijać w sobie posiadane już umiejętności oraz nabywać nowe potrzebne w dalszej edukacji. W czasie prowadzonych zajęć stosowane były różnorodne formy pracy z dzieckiem, z zastosowaniem odpowiednich sal i różnorodnych, nowoczesnych pomocy terepeutycznych. Aby nasze zajęcia były efektywne, są umiejętnie zaplanowane, przemyślane i w sposób atrakcyjny przeprowadzone. Terapeuta nastawiony jest na poszukanie coraz to nowych i atrakcyjnych z punku widzenia dziecka metod pracy z nim. Zdjęcia

    Elementem pracy naszych terepeutów jest również dostarczanie wiedzy i umiejetności dla rodziców dzieci, aby mogli oni efektywnie wykorzystywać nabyte kompetencje w pracy z dzieckiem w domu.

Zdjęcia

Rodziców zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka ul. Osiedle Zielone 1A 16-100 Sokółka tel./fax: (85) 711 26 78.