http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

evolver_logo.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1057/img_20200929_162408_t2.jpgNIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ TO WYZWANIE – ROZWIJAM SWOJE MOŻLIWOŚCI I ZDOLNOŚCI” – pod takim hasłem realizowana jest w bieżącym roku szkolnym  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce,  już druga edycja projektu  finansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu „Szansa -Rozwój-Niezależność”.  Dzięki współpracy z Fundacją  Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”,  w ramach której działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER , 12 wychowanków SOSW  uczestniczy nieodpłatnie z różnych form wsparcia w łącznej liczbie 160 godzin na osobę. Realizowane zajęcia z uczniami, to:

• Trening umiejętności komunikacyjnych z logopedą/neurologopedią
• Terapia EEG Biofeedback
• Terapia pedagogiczna polisensoryczna
• Terapia integracji sensorycznej ze stymulacją słuchową Forbrain
• Terapia ruchowa
• Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia wspierające ukierunkowane na:
• zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych;
• pobudzanie wszechstronnego rozwoju zwłaszcza w sferze poznawczej i osobowościowej,
• wdrażanie do podejmowania samodzielnych wyborów;
• podnoszenie poziomu samoakceptacji, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych.

W ramach projektu wzbogacono także  bazę Ośrodka w wiele pomocy dydaktycznych ułatwiających pracę z dziećmi i  podnoszących efektywność zajęć. Zakupiony został między innymi  zestaw słuchawkowy z mikrofonem i filtrem dynamicznym do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej ze stymulacja słuchową FORBRAIN.  Zestaw słuchawkowy z mikrofonem i filtrem dynamicznym, pomaga odfiltrować hałas środowiskowy wyodrębniając i wzmacniając głos użytkownika. Urządzenie jest wykorzystywane do transmisji dźwięków za pomocą przewodnictwa kostnego, dając układowi nerwowemu solidny trening sensoryczny. Metoda pracy ze słuchawkami z przewodnictwem kostnym znakomicie stymuluje nie tylko słuch, ale i układ przedsionkowy. Jest doskonałym uzupełnieniem zajęć integracji sensorycznej.  W zajęciach terapii integracji sensorycznej ze stymulacją słuchową Forbrain mogą brać udział dzieci z: zaburzeniami SI, problemami logopedycznymi, problemami z koncentracją uwagi i pamięcią, nadpobudliwością oraz dysleksją.

Są dwa sposoby odbierania dźwięku, poprzez przewodnictwo powietrzne i przewodnictwo kostne. Fale dźwiękowe przenoszone przez powietrze są narażone na wiele zakłóceń oraz opóźnień w odbiorze dźwięku. System Forbrain wzmacnia przewodzenie kostne, które eliminuje hałasy i bodźce zakłócające oraz przenosi je w bardziej efektywny sposób. Dzięki zastosowaniu filtra dynamicznego modyfikującego dźwięk stymuluje mózg i utrzymuje go w ciągłej gotowości, dzięki czemu mózg jest bardziej zaangażowany i uważny w szczególności na wejściową informację słuchową. Stosowanie słuchawek z przewodnictwem kostnym podczas zajęć poprawiających koncentrację uwagi aktywizuje mózg, przygotowuje ucho do odbioru dźwięków, stymuluje system przedsionkowy, a w konsekwencji system słuchowy co bezpośrednio wpływa na poprawę koncentracji uwagi, pamięci, postawy, koordynacji i równowagi. Dzięki terapii integracji sensorycznej z wykorzystaniem słuchawek Forbrain u wychowanków biorących udział w projekcie : poprawi się uwaga, pamięć i koncentracja oraz mowa, zdobędą większą pewność siebie, poprawią umiejętności komunikacyjne i społeczne,  orientację w przestrzeni, stabilizację posturalną, równowagę i koordynację ruchową, autoregulację, zwiększy się również poziom energii. Dziękujemy wyżej wymienionym instytucjom oraz pani Czesławie Kozłowskiej za owocną współpracę.

Bożena Rećko,  Lila Zajkowska

Zdjęcia