http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

evolver_logo.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1057/img_20200929_162408_t2.jpgNIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ TO WYZWANIE – ROZWIJAM SWOJE MOÅ»LIWOÅšCI I ZDOLNOÅšCI” – pod takim hasÅ‚em realizowana jest w bieżącym roku szkolnym  w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce,  już druga edycja projektu  finansowanego ze Å›rodków PFRON w ramach konkursu „Szansa -Rozwój-Niezależność”.  DziÄ™ki wspóÅ‚pracy z FundacjÄ…  Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”,  w ramach której dziaÅ‚a Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER , 12 wychowanków SOSW  uczestniczy nieodpÅ‚atnie z różnych form wsparcia w Å‚Ä…cznej liczbie 160 godzin na osobÄ™. Realizowane zajÄ™cia z uczniami, to:

• Trening umiejÄ™tnoÅ›ci komunikacyjnych z logopedÄ…/neurologopediÄ…
• Terapia EEG Biofeedback
• Terapia pedagogiczna polisensoryczna
• Terapia integracji sensorycznej ze stymulacjÄ… sÅ‚uchowÄ… Forbrain
• Terapia ruchowa
• Trening UmiejÄ™tnoÅ›ci SpoÅ‚ecznych

Zajęcia wspierające ukierunkowane na:
• zwiÄ™kszenie samodzielnoÅ›ci osób niepeÅ‚nosprawnych;
• pobudzanie wszechstronnego rozwoju zwÅ‚aszcza w sferze poznawczej i osobowoÅ›ciowej,
• wdrażanie do podejmowania samodzielnych wyborów;
• podnoszenie poziomu samoakceptacji, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych.

W ramach projektu wzbogacono także  bazÄ™ OÅ›rodka w wiele pomocy dydaktycznych uÅ‚atwiajÄ…cych pracÄ™ z dziećmi i  podnoszÄ…cych efektywność zajęć. Zakupiony zostaÅ‚ miÄ™dzy innymi  zestaw sÅ‚uchawkowy z mikrofonem i filtrem dynamicznym do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej ze stymulacja sÅ‚uchowÄ… FORBRAIN.  Zestaw sÅ‚uchawkowy z mikrofonem i filtrem dynamicznym, pomaga odfiltrować haÅ‚as Å›rodowiskowy wyodrÄ™bniajÄ…c i wzmacniajÄ…c gÅ‚os użytkownika. UrzÄ…dzenie jest wykorzystywane do transmisji dźwiÄ™ków za pomocÄ… przewodnictwa kostnego, dajÄ…c ukÅ‚adowi nerwowemu solidny trening sensoryczny. Metoda pracy ze sÅ‚uchawkami z przewodnictwem kostnym znakomicie stymuluje nie tylko sÅ‚uch, ale i ukÅ‚ad przedsionkowy. Jest doskonaÅ‚ym uzupeÅ‚nieniem zajęć integracji sensorycznej.  W zajÄ™ciach terapii integracji sensorycznej ze stymulacjÄ… sÅ‚uchowÄ… Forbrain mogÄ… brać udziaÅ‚ dzieci z: zaburzeniami SI, problemami logopedycznymi, problemami z koncentracjÄ… uwagi i pamiÄ™ciÄ…, nadpobudliwoÅ›ciÄ… oraz dysleksjÄ….

SÄ… dwa sposoby odbierania dźwiÄ™ku, poprzez przewodnictwo powietrzne i przewodnictwo kostne. Fale dźwiÄ™kowe przenoszone przez powietrze sÄ… narażone na wiele zakÅ‚óceÅ„ oraz opóźnieÅ„ w odbiorze dźwiÄ™ku. System Forbrain wzmacnia przewodzenie kostne, które eliminuje haÅ‚asy i bodźce zakÅ‚ócajÄ…ce oraz przenosi je w bardziej efektywny sposób. DziÄ™ki zastosowaniu filtra dynamicznego modyfikujÄ…cego dźwiÄ™k stymuluje mózg i utrzymuje go w ciÄ…gÅ‚ej gotowoÅ›ci, dziÄ™ki czemu mózg jest bardziej zaangażowany i uważny w szczególnoÅ›ci na wejÅ›ciowÄ… informacjÄ™ sÅ‚uchowÄ…. Stosowanie sÅ‚uchawek z przewodnictwem kostnym podczas zajęć poprawiajÄ…cych koncentracjÄ™ uwagi aktywizuje mózg, przygotowuje ucho do odbioru dźwiÄ™ków, stymuluje system przedsionkowy, a w konsekwencji system sÅ‚uchowy co bezpoÅ›rednio wpÅ‚ywa na poprawÄ™ koncentracji uwagi, pamiÄ™ci, postawy, koordynacji i równowagi. DziÄ™ki terapii integracji sensorycznej z wykorzystaniem sÅ‚uchawek Forbrain u wychowanków biorÄ…cych udziaÅ‚ w projekcie : poprawi siÄ™ uwaga, pamięć i koncentracja oraz mowa, zdobÄ™dÄ… wiÄ™kszÄ… pewność siebie, poprawiÄ… umiejÄ™tnoÅ›ci komunikacyjne i spoÅ‚eczne,  orientacjÄ™ w przestrzeni, stabilizacjÄ™ posturalnÄ…, równowagÄ™ i koordynacjÄ™ ruchowÄ…, autoregulacjÄ™, zwiÄ™kszy siÄ™ również poziom energii. DziÄ™kujemy wyżej wymienionym instytucjom oraz pani CzesÅ‚awie KozÅ‚owskiej za owocnÄ… wspóÅ‚pracÄ™.

Bożena Rećko,  Lila Zajkowska

Zdjęcia