http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

 Informujemy, że zamawiajÄ…cy nie przewiduje możliwoÅ›ci skÅ‚adania ofert częściowych w postÄ™powaniu

UsÅ‚uga szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli szkoÅ‚y podstawowej w SOSW w SokóÅ‚ce
w ramach projektu:
„Rozwijamy siÄ™,  zwiÄ™kszajÄ…c wykorzystanie narzÄ™dzi TIK”

wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020