http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1073/img_20210309_171828_t2.jpgW dniu 9.03.2021 roku w ramach zajęć dodatkowych „Gry i zabawy rozwijajÄ…ce” dziewczynki z SOSW w SokóÅ‚ce bawiÅ‚y siÄ™ papieroplastykÄ…. WykonaÅ‚y wedÅ‚ug wÅ‚asnego pomysÅ‚u stroje rycerza i księżniczki, które zaprezentowaÅ‚y koleżankom i kolegom z internatu naszego oÅ›rodka. Prezentacja przebrania przed dziećmi i wychowawcami internatu sprawiÅ‚a im wiele radoÅ›ci.
ZajÄ™cia dodatkowe „Gry i zabawy rozwijajÄ…ce” odbywajÄ… siÄ™ raz w miesiÄ…cu  we wtorek w godzinach 16.45-17.30 i majÄ… na celu wzmacnianie poczucia wÅ‚asnej wartoÅ›ci, uruchamianie pozytywnych emocji, rozwój ruchowy w obrÄ™bie dużej i maÅ‚ej motoryki, poprawÄ™ koncentracji uwagi, ćwiczenie spostrzegawczoÅ›ci, rozwijanie wyobraźni i ekspresji ciaÅ‚a, budowanie zaufania we wÅ‚asne siÅ‚y i możliwoÅ›ci, poznawanie swoich mocnych stron oraz odreagowanie napięć przez uczestników.

W formie gier i zabaw dzieci rozwijajÄ… swojÄ… aktywność indywidualnÄ… oraz grupowÄ…. Taka organizacja zajęć umożliwia zabranie gÅ‚osu każdemu uczestnikowi, uÅ‚atwia wzajemne poznanie, buduje klimat zaufania i otwartoÅ›ci. Efekt zaskoczenia, nowoÅ›ci, zabawowy charakter proponowanych zadaÅ„ wzmaga zaangażowanie uczestników. Atmosfera życzliwoÅ›ci sprzyja aktywnoÅ›ci dzieci, wzmaga efekt spoÅ‚ecznego uczenia siÄ™.

Zdjęcia

Elżbieta Januszko-Szymaniuk