http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W naszej placówce w okresie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2021 roku trwa ogólnopolska kampania informacyjna „Twój E-PIT” , której inicjatorem jest Ministerstwo Finansów we wspóÅ‚pracy z PodlaskÄ… KrajowÄ… AdministracjÄ… SkarbowÄ…. Kampania, której celem jest wsparcie podatników w wywiÄ…zywaniu siÄ™ przez nich z obowiÄ…zków podatkowych (w szczególnoÅ›ci w rozliczeniu dochodów za 2020 r.) drogÄ… elektronicznÄ… skierowana jest gÅ‚ównie do pracowników placówki oraz rodziców uczniów. W ramach podjÄ™tych dziaÅ‚aÅ„ umieszczono na terenie oÅ›rodka plakaty informacyjne, przekazano ulotki oraz zamieszczono informacjÄ™ na stronie internetowej szkoÅ‚y oraz na serwisie spoÅ‚ecznoÅ›ciowym Facebook. Ponadto zamieszczono informacjÄ™ o możliwoÅ›ci przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami”.

koordynator akcji: Marta Januszkiewicz