http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1086/img_20210128_1606141_copy.jpgmiesiącach wrzesień 2020 r. - marzec 2021r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbywały się zajęcia teatralne w ramach projektu pn „ Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowanych zostało do realizacji 84 godziny dla 36 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej w SOSW w Sokółce. Zajęcia teatralne prowadzone były w sześciu grupach przez instruktora teatralnego p. Małgorzatę Hołownia-Iwanow. Głównym celem zajęć było rozwijanie u uczestników projektu postawy kreatywnej. Zajęcia służyły stymulowaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu artystycznego. Dawały możliwość tworzenia sztuki i odnoszenia sukcesu, co jest bardzo ważne w przypadku budowania poczucia wartości osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Na zajęciach teatralnych uczestnicy projektu brali między innymi udział w zabawach własnym ciałem, mimiką, głosem, gestem, ruchem. Rozwijali i doskonalili umiejętność aktywnego słuchania i wrażliwość słuchową. Wyrażali swoje emocje i uczucia poprzez taniec i jego figury. Uczestniczyli w zabawach aktywizujących, pantomimicznych, zagadkach mimiczno- ruchowych, scenkach dramowych, etiudach zwierzęcych, ćwiczeniach z zakresu improwizacji w teatrze. Bawili się w teatr z wykorzystaniem marionetek, pacynek, lalek cieniowych. Wcielali się w różne role. Wykonywali maski tekturowe lub gipsowe.
Po zakończeniu zajęć teatralnych u uczniów rozwinęły się umiejętności komunikacyjne- porozumiewanie się werbalne lub pozawerbalne z wykorzystaniem środków wyrazu adekwatnych do prowadzonych zajęć. Będą oni potrafili wyrażać swoje emocje, uczucia, własną postawę. Pobudzona została ich wyobraźnia, rozwinięta koncentracja uwagi, wykazali się swoim talentem. Uczestnicy zajęć poznali swoje mocne i słabe strony. Trudności i niepowodzenia związane z nowymi zadaniami nie będą ich zniechęcać. Lepiej poradzą sobie ze stresem. Wzrośnie ich poczucie wartości, będą bardziej aktywni, pomysłowi i kreatywni. Poza tym będą potrafili współpracować w grupie.

Galeria 

 Małgorzata Hołownia-Iwanow