http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1086/img_20210128_1606141_copy.jpgmiesiÄ…cach wrzesieÅ„ 2020 r. - marzec 2021r. w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce odbywaÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia teatralne w ramach projektu pn „ Rozwijamy siÄ™, zwiÄ™kszajÄ…c wykorzystanie narzÄ™dzi TIK”. Projekt zostaÅ‚ dofinansowany ze Å›rodków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy DziaÅ‚ania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 DziaÅ‚ania 9.1 Rewitalizacja spoÅ‚eczna i ksztaÅ‚towanie kapitaÅ‚u spoÅ‚ecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowanych zostaÅ‚o do realizacji 84 godziny dla 36 uczniów z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… intelektualnÄ… w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym SzkoÅ‚y Podstawowej w SOSW w SokóÅ‚ce. ZajÄ™cia teatralne prowadzone byÅ‚y w szeÅ›ciu grupach przez instruktora teatralnego p. MaÅ‚gorzatÄ™ HoÅ‚ownia-Iwanow. GÅ‚ównym celem zajęć byÅ‚o rozwijanie u uczestników projektu postawy kreatywnej. ZajÄ™cia sÅ‚użyÅ‚y stymulowaniu wyobraźni, zainteresowaÅ„, motywacji do dziaÅ‚ania i aktywnoÅ›ci twórczej uczniów za pomocÄ… dostÄ™pnych dla nich Å›rodków wyrazu artystycznego. DawaÅ‚y możliwość tworzenia sztuki i odnoszenia sukcesu, co jest bardzo ważne w przypadku budowania poczucia wartoÅ›ci osób niepeÅ‚nosprawnych intelektualnie.
Na zajÄ™ciach teatralnych uczestnicy projektu brali miÄ™dzy innymi udziaÅ‚ w zabawach wÅ‚asnym ciaÅ‚em, mimikÄ…, gÅ‚osem, gestem, ruchem. Rozwijali i doskonalili umiejÄ™tność aktywnego sÅ‚uchania i wrażliwość sÅ‚uchowÄ…. Wyrażali swoje emocje i uczucia poprzez taniec i jego figury. Uczestniczyli w zabawach aktywizujÄ…cych, pantomimicznych, zagadkach mimiczno- ruchowych, scenkach dramowych, etiudach zwierzÄ™cych, ćwiczeniach z zakresu improwizacji w teatrze. Bawili siÄ™ w teatr z wykorzystaniem marionetek, pacynek, lalek cieniowych. Wcielali siÄ™ w różne role. Wykonywali maski tekturowe lub gipsowe.
Po zakoÅ„czeniu zajęć teatralnych u uczniów rozwinęły siÄ™ umiejÄ™tnoÅ›ci komunikacyjne- porozumiewanie siÄ™ werbalne lub pozawerbalne z wykorzystaniem Å›rodków wyrazu adekwatnych do prowadzonych zajęć. BÄ™dÄ… oni potrafili wyrażać swoje emocje, uczucia, wÅ‚asnÄ… postawÄ™. Pobudzona zostaÅ‚a ich wyobraźnia, rozwiniÄ™ta koncentracja uwagi, wykazali siÄ™ swoim talentem. Uczestnicy zajęć poznali swoje mocne i sÅ‚abe strony. TrudnoÅ›ci i niepowodzenia zwiÄ…zane z nowymi zadaniami nie bÄ™dÄ… ich zniechÄ™cać. Lepiej poradzÄ… sobie ze stresem. WzroÅ›nie ich poczucie wartoÅ›ci, bÄ™dÄ… bardziej aktywni, pomysÅ‚owi i kreatywni. Poza tym bÄ™dÄ… potrafili wspóÅ‚pracować w grupie.

Galeria 

 MaÅ‚gorzata HoÅ‚ownia-Iwanow