http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1088/img_20210317_131637_1_burst002_copy.jpgW okresie od października do koÅ„ca marca w naszej szkole dziaÅ‚aÅ‚a drużyna SuperKoderów. W skÅ‚ad drużyny weszÅ‚o 10 uczniów z klasy 3-7 SPU oraz 6-7 SPU. ZajÄ™cia z programu wÅ‚Ä…czone byÅ‚y w plan pracy zajęć  rozwijajÄ…cych kreatywność prowadzonych  przez koordyntaora i nauczyciela wspomagajÄ…cego.                                                            W maju 2020r , w okresie pandemii Covid 19, ze zgromadzonych nagraÅ„ oraz  zdjęć z zajęć zwiÄ…zanych z robotykÄ…, programowaniem, kodowaniem koordynatorka „wyprodukowaÅ‚a” film zgodnie z wytycznymi regulaminu rekrutacji. Film, który trwaÅ‚ ok. 40 sekund pokazaÅ‚ że uczniowie SOSW „trochÄ™  ogarniajÄ… te programowanie” a przynajmniej podejmujÄ™ ku temu owocne próby. Po kilku tygodniach jury z Fundacji Orange stwierdziÅ‚o ze nasz film jest  „woow” i  warty jest przyznania dotacji w kwocie 2500 zÅ‚  na zakupy: 3 Ozobotów, 1 kompletu: mat do pracy stolikowej oraz mat podÅ‚ogowych do zajęć, krążków kompetencji kluczowych 2 zestawy  oraz zestawu puzzli drewnianych do Ozobota , abyÅ›my mogli dalej rozwijać swoje umiejÄ™tnoÅ›ci programistyczne. Tym samym  SOSW jako jeden z 280 szkóÅ‚ w caÅ‚Ä™j Polsce przystÄ…piÅ‚ do realizacji super przygody z SuperKoderami Fundacji Orange w roku szkolnym 2020/2021….

       We wniosku rekrutacyjnym „postawiliÅ›my na PolskÄ™”, gdyż taka tematyka jest  najbliższa naszym uczniom. Jej uniwersalność i przydatność doskonale wpisuje siÄ™ w  podstawÄ™ programowÄ… . Åšcieżka „MÅ‚odzi Patrioci” wkroczyÅ‚a do realizacji w naszej szkole .  

    ZajÄ™cia w ramach tej Å›cieżki przyczyniÅ‚y siÄ™ do poznawania tego co jest z PolskÄ… zwiÄ…zane. W trakcie przeprowadzonych 16  zajęć dostosowanych do uczniów z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… intelektualnÄ….       Uczniowie w cotygodniowych spotkaniach poznawali PolskÄ™. TreÅ›ci które poruszane byÅ‚y na zajÄ™ciach dotyczyÅ‚y pracy z mapÄ…, poÅ‚ożenia geograficznego Polski, SÄ…siadów Polski oraz ich flag. Uczestnicy zajęć przypomnieli sobie polskie symbole narodowe oraz gÅ‚ówne rzeki . Przypomnieli sobie również legendy polskie, dawne stolice  Polski .

   GÅ‚ównymi celami zajęć byÅ‚o rozwijanie, przez dziaÅ‚anie, wiedzy i kompetencji ucznia jako Patrioty: rozwijanie umiejÄ™tnoÅ›ci posÅ‚ugiwania siÄ™ mapÄ…, okreÅ›lania kierunków Å›wiata, znajomość flag  i nazw sÄ…siadów Polski, utrwalenie wiedzy z zakresu symboli narodowych,   rozwijania wiedzy o rzekach i legendach polskich oraz podwyższenie kompetencji uczniów zwiÄ…zanych z umiejÄ™tnoÅ›ciÄ… programowania Ozobotów, posÅ‚ugiwania siÄ™ komputerem:  wyszukiwania prostych informacji w sieci i przestrzegania zasad bezpieczeÅ„stwa i higieny cyfrowej w sieci. Przyrost umiejÄ™tnoÅ›ci potrzebnych w życiu codziennym, logicznego myÅ›lenia, szyfrowania, kodowania , dokonywania operacji myÅ›lowych.

    Na „superkoderskich” zajÄ™ciach uczniowie rozwiÄ…zywali zadania o różnej trudnoÅ›ci i o różnych typach: wykreÅ›lanki, szyfrowanki, dyktanda graficzne, kolorowanki wg wzoru, wykorzystywali kubeczki i matÄ™ do kodowania do ukÅ‚adania flag. Legendy polskie poznawali poprzez rysowanie przygód bohaterów. Ciekawym punktem w czasie realizacji Å›cieżki „MÅ‚odzi Patrioci” byÅ‚a praca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów oraz  aplikacji Learning Apps, Schratch Junior, YouTube, Toytheater, kody Qr, Jigsaw puzzle. SuperKoderzy, zamienili Ozobota w turystÄ™ ,który „zwiedzaÅ‚” zabytki stolic Polski: Warszawy, Krakowa i Gniezna doskonalÄ…c swoje umiejÄ™tnoÅ›ci programistyczne.  

W czasie  ostatnich  zajęć ewaluacyjnych  uczniowie rysowali to co zapamiÄ™tali  z zajęć oraz pisali nazwy tych rzeczy w aplikacji Mentimeter  tworzÄ…c z nich chmurÄ™ wyrazowÄ…. 

Realizacja przygody zwanej „Super Koderzy” na zawsze pozostanie w  gÅ‚owach i sercach uczestników, jako przykÅ‚ad Å‚Ä…czÄ…cy zabawÄ™ i zdobywanie wiedzy. Wiedza zdobyta w ten sposób bÄ™dzie dla nich doskonaÅ‚ym przykÅ‚adem iż mimo ograniczonej sprawnoÅ›ci mogÄ… rozwijać kompetencje przyszÅ‚oÅ›ci takie jak programowanie myÅ›lenie komputacyjne oraz kreatywność.

Dziękujemy:

-Fundacji Orange za:                                                                                                           

pozytywne  rozpatrzenie naszego wniosku w procesie rekrutacji.                                        za wspaniaÅ‚e Ozoboty i maty do kodowania , krążki do rozwijania kompetencji kluczowych puzzle, które zostajÄ… z nami,  powiÄ™kszÄ…  naszÄ… bazÄ™ do zajęć z programowania. 

za wspaniaÅ‚e gażdżety: koszulki, dÅ‚ugopisy, smycze, notesy ,które przypominajÄ… nam o super przygodzie z Super Koderami.  

- Panu StaroÅ›ci Piotrowi Rećko i zarzÄ…dowi Powiatu  za peÅ‚nomocnictwo.

 -Pani Dyrektor Elżbiecie Szomko  za motywacjÄ™, doping, wsparcie  i dobre sÅ‚owo.

- wszystkim tym ,którzy trzymali kciuki za nasz sukces  

- naszym SuperKoderom i SuperKoderkom za wysiÅ‚ek, sumiennÄ…  pracÄ™ wÅ‚ożonÄ… w opanowanie materiaÅ‚u ,za nasz wspólny sukces

-Pani Marcie Januszkiewicz za entuzjazm, zaangażowanie oraz wspólne prowadzenie „super koderskich” zajęć

Galeria

Koordynatorka:   Zuzanna Szarkowska-Czeczko