http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1089/182723894_2836586169989543_8243315438152411161_n_copy.jpgW Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce trwa projekt pn „ Rozwijamy siÄ™, zwiÄ™kszajÄ…c wykorzystanie narzÄ™dzi TIK”. Projekt zostaÅ‚ dofinansowany ze Å›rodków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy DziaÅ‚ania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 DziaÅ‚ania 9.1 Rewitalizacja spoÅ‚eczna i ksztaÅ‚towanie kapitaÅ‚u spoÅ‚ecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. OrganizacjÄ… logistycznÄ… szkolenia, jak zwykle na najwyższym poziomie, zajÄ…Å‚ siÄ™ Sokólski ZakÅ‚ad Doskonalenia Zawodowego                                                                                                                                                          W trakcie realizacji projektu  odbyÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia z różnych  dziedzin dla uczniów .SwojÄ… cześć szkoleniowÄ… mieli również nauczyciele. Pierwsze szkolenie dotyczyÅ‚o wykorzystania narzÄ™dzi TIK  w pracy nauczyciela. Szkolenie  poprowadziÅ‚ pan Adam Mocarski. Pan Adam pokazaÅ‚  nauczycielom naszej szkoÅ‚y  narzÄ™dzia TIK przydatne w edukacji. Pierwszego dnia przypomnieliÅ›my sobie obsÅ‚ugÄ™  programu Open Sancore wykorzystywanego w obsÅ‚udze tablicy interaktywnej. Drugiego dnia prowadzÄ…cy  przedstawiÅ‚ aplikacje wzbogacajÄ…ce warsztat pracy nauczyciela: Learning Apps, Quizlet, prosty program Photo Scape do obróbki zdjęć, Å‚atwe i efektywne narzÄ™dzia wykorzystywane w procesie gamifikacji i grywalizacji do tworzenia kóÅ‚ fortuny i gier np Milionerzy, różne rodzaje kodów Qr, Trimino, kilka generatorów do tworzenia fiszek jÄ™zykowych, gier typu bingo, plansz do gier. W kilku treÅ›ciwych zdaniach poznaliÅ›my zalety i obsÅ‚ugÄ™  pakietu narzÄ™dzi Google do tworzenie np. testów sprawdzajÄ…cych wiedzÄ™.                                                                                        Dwa wieczory  wspólnej przygody z narzÄ™dziami TiK pod przywództwem pana Adama  minęły szybko a na pulpitach komputerów  naszych nauczycieli  pojawiÅ‚ siÄ™ nowy folder wypeÅ‚niony po brzegi linkami do nowych aplikacji i generatorów  a w gÅ‚owach „belfrów z SOSW, zapaliÅ‚a siÄ™ kolejna lampka” z pomysÅ‚ami na wykorzystanie nowo poznanych aplikacji. Zdobyte i przepracowane na szkoleniu wiadomoÅ›ci  na pewno zostanÄ… wykorzystane przez nauczycieli na prowadzonych przez nich lekcjach. Szkolenie przyczyni siÄ™ do wzrostu atrakcyjnoÅ›ci prowadzonych zajęć a test koÅ„cowy przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji Kahoot wypadÅ‚ bardzo pomyÅ›lnie, co wróży barwnÄ… przyszÅ‚ość z narzÄ™dziami TiK w SOSW w SokóÅ‚ce.   

Galeria

 Zuzanna Szarkowska-Czeczko