http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1092/179886677_280563720280386_2499977217353790874_n_copy.jpgNarodowe ÅšwiÄ™to Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest Å›wiÄ™tem paÅ„stwowym. W Polsce obchodzone jest corocznie dnia 3 maja dla upamiÄ™tnienia uchwalonej w 1791 roku ustawy regulujÄ…cej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W naszej szkole,  ksztaÅ‚tujÄ…c postawy patriotyczne przystÄ…piliÅ›my do obchodów tego jakże, podniosÅ‚ego Å›wiÄ™ta. ZostaÅ‚a wykonana gazetka tematyczna odnoÅ›nie majowych Å›wiÄ…t, chorÄ…giewki, biaÅ‚o – czerwone polskie flagi. Ponadto rozdano uczniom karty pracy o tematyce patriotycznej oraz zapoznano z materiaÅ‚ami edukacyjnymi zamieszczonymi w prezentacji multimedialnej oraz w ćwiczeniach interaktywnych. 

 Galeria                     

          Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie dziaÅ‚aÅ„ – p. M. Januszkiewicz, p. M. Mróz.