http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1091/182943510_942830283213465_5045878801812497798_n_copy.jpgW roku szkolnym 2020/2021 w SOSW w SokóÅ‚ce realizowany jest projekt pn „Rozwijamy siÄ™, zwiÄ™kszajÄ…c wykorzystanie narzÄ™dzi TIK”.  ZostaÅ‚ on dofinansowany ze Å›rodków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy DziaÅ‚ania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 DziaÅ‚ania 9.1 Rewitalizacja spoÅ‚eczna i ksztaÅ‚towanie kapitaÅ‚u spoÅ‚ecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji tego projektu w terminie od wrzeÅ›nia do kwietnia zorganizowane zostaÅ‚y zajÄ™cia specjalistyczne rozwijajÄ…ce funkcje poznawcze poprzez terapiÄ™ Biofeedback dla grupy 20 uczniów z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… intelektualnÄ… w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym SzkoÅ‚y Podstawowej w SOSW w SokóÅ‚ce. OdbyÅ‚o siÄ™ Å‚Ä…cznie 300 indywidualnych spotkaÅ„ w cyklu po 15 zajęć z każdym uczestnikiem. TerapiÄ™ prowadziÅ‚y p. Urszula Drewniak i p. Beata Mozolewska.

 GÅ‚ównym celem treningów EEG Biofeedback byÅ‚a nauka kierowania swojÄ… bioelektrycznÄ… czynnoÅ›ciÄ… mózgu poprzez zwiÄ™kszanie wytwarzania pożądanego wzorca pracy przy jednoczesnym hamowaniu fal niepożądanych. DziÄ™ki odpowiednio dobranym grom odpowiadajÄ…cym zainteresowaniom poszczególnych uczniów udaÅ‚o siÄ™ osiÄ…gnąć zaplanowane cele. ByÅ‚y one indywidualnie stawiane uczestnikom, jednakże wÅ›ród nich znalazÅ‚y siÄ™: zwiÄ™kszenie koncentracji uwagi i motywacji do podejmowania wysiÅ‚ku intelektualnego; polepszenie samopoczucia i wiary we wÅ‚asne możliwoÅ›ci; nauka relaksu, niwelowanie stresu, wyciszenie lub aktywizacja; efektywniejsza praca przy różnych dystraktorach, poprawa orientacji przestrzennej, w wyrażaniu potrzeb oraz nawiÄ…zywaniu i utrzymywaniu kontaktów z innymi ludźmi. 

  Terapia EEG Biofeedback doskonale sprostaÅ‚a gÅ‚ównym zaÅ‚ożeniom projektowym jakim byÅ‚o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepeÅ‚nosprawnych z uwzglÄ™dnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz psychofizycznych uczniów objÄ™tych wsparciem. DziÄ™ki wielostronnemu oddziaÅ‚ywaniu terapeutycznemu u każdego z beneficjentów projektu podniósÅ‚ siÄ™ poziom jego funkcjonowania oraz przyczyniÅ‚ do wiÄ™kszej samodzielnoÅ›ci.

Galeria      

Urszula Drewniak