http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1091/182943510_942830283213465_5045878801812497798_n_copy.jpgW roku szkolnym 2020/2021 w SOSW w Sokółce realizowany jest projekt pn „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”.  Został on dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji tego projektu w terminie od września do kwietnia zorganizowane zostały zajęcia specjalistyczne rozwijające funkcje poznawcze poprzez terapię Biofeedback dla grupy 20 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej w SOSW w Sokółce. Odbyło się łącznie 300 indywidualnych spotkań w cyklu po 15 zajęć z każdym uczestnikiem. Terapię prowadziły p. Urszula Drewniak i p. Beata Mozolewska.

 Głównym celem treningów EEG Biofeedback była nauka kierowania swoją bioelektryczną czynnością mózgu poprzez zwiększanie wytwarzania pożądanego wzorca pracy przy jednoczesnym hamowaniu fal niepożądanych. Dzięki odpowiednio dobranym grom odpowiadającym zainteresowaniom poszczególnych uczniów udało się osiągnąć zaplanowane cele. Były one indywidualnie stawiane uczestnikom, jednakże wśród nich znalazły się: zwiększenie koncentracji uwagi i motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego; polepszenie samopoczucia i wiary we własne możliwości; nauka relaksu, niwelowanie stresu, wyciszenie lub aktywizacja; efektywniejsza praca przy różnych dystraktorach, poprawa orientacji przestrzennej, w wyrażaniu potrzeb oraz nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z innymi ludźmi. 

  Terapia EEG Biofeedback doskonale sprostała głównym założeniom projektowym jakim było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Dzięki wielostronnemu oddziaływaniu terapeutycznemu u każdego z beneficjentów projektu podniósł się poziom jego funkcjonowania oraz przyczynił do większej samodzielności.

Galeria      

Urszula Drewniak