http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1096/img_20210210_170428_1_copy.jpgNa zajęciach rozwijających umiejętności polonistyczne, w ramach projektu  pn. „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowanego przez Unię  Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego,uczniowie przy pomocyaktywizujących metod nauczania oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych i narzędzi TIK poszerzali i utrwalali zdobyte na lekcjach polskiego i funkcjonowania osobistego i społecznego wiadomości. Projekt ten i wiele innych, mógł być realizowany w Ośrodku dzięki dyrektorowi – Pani Elżbiecie Szomko oraz wsparciu Starosty Sokólskiego – Piotra Rećko, ludziom, którym nie obce jest dobro dziecka.  W czasie zajęć uczniowie na miarę swego poziomu rozwoju i możliwości intelektualnych doskonalili sprawność czytania, pisania i wypowiadania się. Proponowane ćwiczenia i zabawy zachęcały do postaw twórczych, uaktywniały fantazję, marzenia i zainteresowania. Rozwijały wrażliwość na żywe słowo i tekst. Kształtowały u uczniów pozytywny stosunek do nauki i wiarę w osiąganie sukcesów.Uczniowie biorący udział w projekcie podnosili swoje kompetencje w zakresie posługiwania się językiem polskim. Wyrównywali braki w opanowaniu podstawowych wiadomości, wzmacniali motywację do samodzielnej pracy, poznali i wprowadzili w życie szereg umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.Ćwiczone na zajęciach umiejętności miały na celu wyposażenie uczestników i uczestniczek projektu w takie zasoby, umiejętności i wiedzę, które pozwolą im wyrównać braki edukacyjne, a przy tym rozszerzyć umiejętności w tych obszarach posługiwania się językiem polskim, w których radzą sobie lepiej.Dzięki temu, że zajęcia odbywały się w niewielkich grupach, uwzględniających indywidualne możliwości uczniów oraz dzięki  dostępowi do różnorodnego sprzętu wykorzystywanego w czasie zajęć (zestawy komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem, tablica multimedialna, ekran interaktywny, laptopy i tablety) uczniowie łatwiej oswajali się z technologią oraz podnosili umiejętność obsługi tych urządzeń. Rozwijali kreatywność i umiejętność pracy zespołowej, prezentacji wyników swojej pracy.Utrwalanie i poszerzenie materiału w ciekawy sposób rozwijającego procesy poznawcze z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych, e –boków, edukacyjnych stron internetowych, platform edukacyjnych, aplikacji, sprzyjało nauce i zabawie oraz aktywności uczniów w czasie zajęć.

Galeria 

Katarzyna Zalewska