http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png"Uczymy miłości do przyrody,uczymy spostrzegać jej piękno, cieszyć się nim, podziwiać je, a jednocześnie przestrzegajmy dzieci, by tego piękna nie niszczyły". Hanna Zdzitowiecka

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1098/20210121_152600_copy.jpg W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J Korczaka w Sokółce realizowany jest projekt pn. „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach tego projektu odbyły się zajęcia rozwijające umiejętności przyrodnicze.                                                                                                     Podczas zajęć realizowano Program „Przyjaciel przyrody”przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej chcących poszerzać swoje zainteresowania przyrodnicze i proekologiczne.                              Celem programu było poznanie i wyjaśnienie uczniom zjawisk i praw panujących w przyrodzie. Jego zadaniem było kształtowanie postaw proekologicznych, zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy o otaczającym je środowisku oraz wzbudzanie szacunku do świata przyrody. Treści dobierane były w taki sposób, by były ciekawe, pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Przyjęte w programie założenia, cele, treści kształcenia i metody ich realizacji miały w przystępny, a zarazem ciekawy sposób przybliżyć dzieciom świat przyrody, uświadomić, że są częścią świata, jednym z jego elementów.                                              Program posiadał charakter integralny, dał możliwość nauczycielowi tworzenia własnych ośrodków tematycznych. Miał charakter otwarty i dawał możliwość dokonywania zmian w zakresie treści kształcenia. Umożliwiło to poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności uczniów zgodnie z ich wzrastającymi możliwościami intelektualno – percepcyjnymi w poszczególnych klasach. Został on podzielony na bloki tematyczne, w których zawarto tematykę zajęć oraz sposób realizacji.                                                      Proces kształcenia i wychowania przebiega w harmonii z otaczającym dziecko światem, opierając się na jego naturalnej ciekawości. Przy realizacji treści zostały wykorzystane różne formy aktywności poznawczej uczniów, które opierały się na metodach i formach aktywizujących sfery emocjonalną i poznawczą uczniów w trakcie eksperymentów i obserwacji z wykorzystaniem TIK. Treści programu dotyczyły środowiska, w którym dziecko żyje, regionu, kraju oraz świata w zakresie przyrody ożywionej jak i nieożywionej. Było to możliwe poprzez integralne ujęcie edukacji przyrodniczej. Klasy SOSW wyposażone są w tablice multimedialne, które zostały wykorzystane podczas zajęć, by głębiej zaprezentować to, czego nie można zaobserwować i samemu doświadczyć w warunkach naturalnych.          Po zrealizowaniu programu „Przyjaciel przyrody” uczniowie nabyli pozytywny stosunek do przyrody i gotowość do jej ratowania, nawyków proekologicznych w codziennym życiu, szacunku wobec przyrody, a także umiejętności współdziałania w grupie. W trakcie realizacji programu omawiane były treści dotyczące następujących zagadnień: rozwijania zainteresowań przyrodniczych i skłaniania do samodzielnego poznawania świata żywego, kształcenia zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego, poznania różnorodności świata roślin i zwierząt oraz środowisk ich życia, rozumienia wzajemnych zależności i relacji między organizmami, warunków życia świata przyrody w najbliższym otoczeniu. Uczniowie nabyli umiejętności obserwowania środowiska naturalnego. Będą umieli wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach oraz umiejętnie dzielić się nią z innymi oraz wykorzystać ją w praktyce.                                                                                            Składam serdeczne podziękowania Panu Staroście Piotrowi Rećko, zarządowi powiatu, komisji przyznającej granty na realizację zajęć z Lokalnej Grupy Działania w Sokółce oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Pani Dyrektor Elżbiecie Szomko, Pani Kierownik Beacie Tur oraz wszystkim nauczycielom zaangażowanym w proces tworzenia oraz realizacji projektu.

Galeria 

 Elżbieta Margielewicz