http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Sokólski informuje, że w zwiÄ…zku z realizacjÄ…  projektu pn.: „Kompetentni w dziaÅ‚aniu, konkurencyjni na rynku pracy” wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, OÅ› priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, DziaÅ‚anie 3.3 KsztaÅ‚cenie zawodowe mÅ‚odzieży na rzecz konkurencyjnoÅ›ci podlaskiej gospodarki, PoddziaÅ‚anie 3.3.1 KsztaÅ‚cenie zawodowe mÅ‚odzieży na rzecz konkurencyjnoÅ›ci podlaskiej gospodarki z dniem 27 maja 2021 r. ogÅ‚asza nabór kandydatów na staże/praktyki w ramach projektu.

W stażach/praktykach przewiduje siÄ™ udziaÅ‚ 20 uczniów. Beneficjent zakÅ‚ada możliwość zmniejszenia lub zwiÄ™kszenia liczby wolnych miejsc na staże/praktyki w zależnoÅ›ci od posiadanych Å›rodków finansowych w ramach budżetu projektu. Na jednego uczestnika przypada jeden rodzaj wsparcia (staż lub praktyka), w którym może wziąć udziaÅ‚ tylko raz.

W naborze mogÄ… wziąć udziaÅ‚ uczniowie szkóÅ‚ i placówek systemu oÅ›wiaty, dla których organem prowadzÄ…cym jest Powiat Sokólski, prowadzÄ…ce ksztaÅ‚cenie zawodowe,  tj. ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w SokóÅ‚ce, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Rolniczych im. mjr Henryka DobrzaÅ„skiego – Hubala w SokóÅ‚ce, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ im. gen. Nikodema Sulika w DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Suchowoli oraz Specjalny OÅ›rodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce, speÅ‚niajÄ…cy warunki udziaÅ‚u w projekcie okreÅ›lone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w stażach/praktykach, stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik do uchwaÅ‚y Nr 346/2020 ZarzÄ…du Powiatu Sokólskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyjÄ™cia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach/praktykach w ramach projektu pn. „Kompetentni w dziaÅ‚aniu, konkurencyjni na rynku pracy” wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, OÅ› priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, DziaÅ‚anie 3.3 KsztaÅ‚cenie zawodowe mÅ‚odzieży na rzecz konkurencyjnoÅ›ci podlaskiej gospodarki, PoddziaÅ‚anie 3.3.1 KsztaÅ‚cenie zawodowe mÅ‚odzieży na rzecz konkurencyjnoÅ›ci podlaskiej gospodarki.

Warunkiem przystÄ…pienia do udziaÅ‚u w projekcie jest zÅ‚ożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych tj:

  • kwestionariusza osobowego, którego wzór okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do Regulaminu;
  • deklaracji uczestnictwa w Projekcie, której wzór okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do Regulaminu;
  • oÅ›wiadczenia uczestnika/osoby biorÄ…cej udziaÅ‚ w realizacji Projektu, którego wzór okreÅ›la zaÅ‚Ä…czniku nr 3 do Regulaminu.

Dokumenty należy skÅ‚adać w sekretariatach szkóÅ‚.

Termin skÅ‚adania dokumentów w naborze upÅ‚ywa w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 15.00.

Treść Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do pobrania w załączeniu.

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w SokóÅ‚ce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 SokóÅ‚ka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, 85 711 08 39 fax. 85 711 20 08

 

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 1 Kwestionariusz osobowy

Zał. nr 2 Deklaracja uczestnictwa

Zał. nr 3 Oświadczenie

Zał. nr 4 Deklaracja przyjęcia

Zał nr 5 Umowa stażowa

Zał. nr 6 Zaświadczenie o odbyciu stażu

Zał. nr 7 Rezygnacja