http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1106/img_20210527_150950_copy.jpgObchodzony niedawno TydzieÅ„ bibliotek oraz realizowany w ostatnim czasie projekt miÄ™dzynarodowy eTwinning „Zabawa książkami” staÅ‚y siÄ™ motywem przewodnim kolejnego moduÅ‚u Innowacji pedagogicznej "Na tropie zagadek, czyli Escape room w edukacji szkolnej". 27 maja przedstawiciele klas 5 i 7-8 Spl oraz III i II PdP  zmierzyli siÄ™ z szeregiem zagadek, aby  w finale zajęć odczytać hasÅ‚o spotkania „Czytanie to dobra zabawa” oraz zdobyć sÅ‚odkÄ… niespodziankÄ™. Samo odgadniÄ™cie miejsca zajęć wymagaÅ‚o wiedzy z zakresu jÄ™zyka polskiego i literatury, ale prawidÅ‚owo rozwiÄ…zana krzyżówka zaprowadziÅ‚a uczestników w odpowiednie miejsce dobrze znane uczniom. ChÄ™tnie odwiedzajÄ… oni bibliotekÄ™ na co dzieÅ„, dlatego szybko siÄ™gnÄ™li po rzucajÄ…cÄ… siÄ™ w oczy książkÄ™ "Franklin" P. Bourgeois, która daÅ‚a poczÄ…tek zmaganiom z szeregiem zagadek, Å‚amigÅ‚ówek logicznych z obliczeniami matematycznymi, rebusem, zakodowanymi poleceniami, sekretnymi wiadomoÅ›ciami, wygenerowanym z aktualnÄ… datÄ… wycinkiem z gazety, puzzlami z numerami póÅ‚ek, z rozkodowanym kubeczkami na macie kotem Bonifacym, powstaÅ‚ym po poÅ‚Ä…czeniu kropek psem Cliffordem, zadaniem dźwiÄ™kowym z aplikacjÄ… Animal sounds- Kids Game oraz ukÅ‚adankÄ… „PrzeciwieÅ„stwa”. Uczniowie sprawnie przechodzili od jednej zagadki do kolejnej spotykajÄ…c po drodze opowieść o Misiu"Albert L Blanc" N. Butterworth, "Kapelusz Pani Wrony" D. Parlak, "Przygody kota Filemona" S. Grabowskiego i M. Nejman, "Kameleona" i "Bardzo gÅ‚odnÄ… gÄ…sienicÄ™" E. Carle, "Elmera" D. Mckee oraz "Mysz, która chciaÅ‚a być lwem" R. Bright, "Rikusia i AnusiÄ™" G. van Genechten. Zintegrowanie i wspaniaÅ‚a wspóÅ‚praca uczniów doprowadziÅ‚a do rozwiÄ…zania wszystkich wyzwaÅ„, zdobycia liter potrzebnych do uÅ‚ożenia hasÅ‚a: CZYTANIE TO DOBRA ZABAWA, które  nawiÄ…zywaÅ‚o do celów spotkania escape room oraz projektu eTwinning „Zabawa książkami”.  Ponadto zajÄ™cia miaÅ‚y na celu podkreÅ›lanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakoÅ›ci życia i edukacji, rozwijanie postawy kreatywnej, doskonalenie umiejÄ™tnoÅ›ci logicznego myÅ›lenia, wzrost motywacji do zdobywania wiedzy oraz zaangażowania uczniów. Uczniowie mieli okazjÄ™ wykazać siÄ™ spostrzegawczoÅ›ciÄ… i pomysÅ‚owoÅ›ciÄ… a także szansÄ™ na odniesienie sukcesu  i z przyjemnoÅ›ciÄ… jÄ… wykorzystywali. WÅ‚Ä…czenie pozytywnych emocji w proces edukacyjny sprawiÅ‚o, że zdobyta wiedza pozostanie z nimi na dÅ‚użej. ZajÄ™cia umożliwiÅ‚y zdobycie informacji o samym sobie, o  swoich emocjach i zachowaniu w chwilach trudnoÅ›ci i pod wpÅ‚ywem presji czasu oraz daÅ‚y szansÄ™ nauczyć siÄ™ kontrolować te emocje. Uczniowie chÄ™tnie skorzystali również z możliwoÅ›ci ćwiczeÅ„ sprawnoÅ›ci manualnej lepiÄ…c koÅ›ci i przesympatycznego psa Clifforda z piankoliny. Po zakoÅ„czonym spotkaniu escape room uczestnicy chÄ™tnie oglÄ…dali nowinki w interesujÄ…cych ich dziaÅ‚ach i dopytywali o szczegóÅ‚y posÅ‚ugiwania siÄ™ katalogami bibliotecznymi. Można Å›miaÅ‚o stwierdzić, że tegoroczne hasÅ‚o Tygodnia bibliotek „Znajdziesz mnie w bibliotece” zostaÅ‚o wypeÅ‚nione w 100%!
Nad prawidÅ‚owym przebiegiem zajęć czuwaÅ‚y autorki innowacji i peÅ‚niÄ…ce funkcjÄ™ przewodników po bibliotece- panie Urszula Drewniak i  Zuzanna Szarkowska - Czeczko.

Galeria