http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                  /images/aktywna-tablica-2.jpg  /images/logo_starostwo.jpg  /images/logososw.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1122/199664146_940300866763428_2967894974796891420_n_copy.jpgW roku szkolnym 2020/2021 Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 w Sokółce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli, wykorzystanie nowych technologii.

Źródłem finansowania Programu jest budżet państwa w 80%, co stanowi 14 000zł i budżet organu prowadzącego szkołę - Powiatu Sokólskiego w wysokości 20%, co stanowi 3 500zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 17 500 zł.

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z celem i warunkami określonymi w Programie.

1. W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupiono:

laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Dostawca urządzeń dokonał instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania. Przeprowadził techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 23 października 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych  na lata 2020-2024-„ Aktywna tablica” SOSW w Sokółce dokonał:  

1. Dyrektor Elżbieta Szomko jako upoważniona przez organ prowadzący wyznaczyła dwie  e-koordynatorki: Grażynę Tymoszuk i Martę Kawrygo- Leonowicz do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole. Powołano nauczycielski zespół samokształceniowy, który wspiera dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

● Skład zespołu samokształceniowego realizacji programu „ Aktywna tablica”:

Grażyna Tymoszuk- e-koordynator,

Marta Kawrygo-Leonowicz- e-koordynator,

Bożena Mróz - nauczyciel zajęć praktycznych w gastronomii i w Pracowni gastronomicznej w Branżowej Szkole I stopnia

Ewa Wińska - nauczyciel Informatyki w Branżowej Szkole I stopnia 

Marta Januszkiewicz - nauczyciel Podstaw przedsiębiorczości w Branżowej Szkole I stopnia 

Katarzyna Zalewska - nauczyciel Języka polskiego i Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j.polskiego w Branżowej Szkole I stopnia 

Urszula Drewniak - nauczyciel Języka rosyjskiego w gastronomii i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j.rosyjskiego w Branżowej Szkole I stopnia 

2. Nauczyciele wykorzystali TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły w liczbie 5 godzin zajęć średnio w każdym tygodniu nauki w roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych. W realizacji programu wzięła udział Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.

3. Nauczyciele uczestniczyli w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Nawiązano współpracę zBranżową Szkołą  I stopnia Specjalną w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku. Zorganizowano spotkania online oraz przeprowadzono lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu. Dzielono się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami, opracowano scenariusze, dzielono się przykładami dobrych praktyk.

4. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

5. Przedstawiono organowi prowadzącemu szkołę – Powiatowi Sokólskiemu sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie.

Zrealizowano główny cel Programu, którym było umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami,oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 SOSW dziękuje za współpracę Staroście Sokólskiemu- Piotrowi Rećko.

Galeria 

Sokółka, dn. 14.06.2021r                                   

Opracowały e-koordynatorki