ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce zaprasza do udziału w Programie. We wrześniu rusza kolejna edycja. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW. 

SOSW pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego na obszarze powiatu sokólskiego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu „Za życiem”.Do zadań ośrodka należy kompleksowe wsparcie rodzin i dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Dziecko musi posiadać: opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem") lub orzeczenie o niepełnosprawności.Zajęcia z programu są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji i terapii realizowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, do czasu zakończenia Programu.

 W ramach zajęć oferujemy dzieciom następujące formy pomocy: 

-Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych;

-Zajęcia z oligofrenopedagogiem; 

 -Zajęcia z surdopedagogiem; 

 -Zajęcia z logopedii;   

 -Zajęcia integracji sensorycznej; 

 -Zajęcia z psychologiem; 

 -Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; 

 -Rehabilitacja Ruchowa   

Program „Za życiem” umożliwia objęcie dziecka specjalistyczną opieką oraz daje szansę na indywidualne postępy we wszechstronnym rozwoju dzieci. Terapeuci realizujący zajęcia dostosowują metody, formy do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.Zajęcia odbywają się w Ośrodku, gdzie wykorzystywane są sale do poszczególnych zajęć oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. W zajęciach wykorzystywane są metody, które dostarczają stymulującej zabawy i wpływają na rozwój poczucia własnej wartości oraz nabywania coraz większych kompetencji i funkcji poznawczych. 

Rodziców zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka ul. Osiedle Zielone 1A 16-100 Sokółka tel./fax: (85) 711 26 78   

                                               Zespół realizujący Rządowy Program „Za życiem”