http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1113/img_20210224_120625_copy.jpgOpracowywanie lektur nie musi być nudne. Uczniowie klasy 4-8 SPL chÄ™tnie siÄ™gajÄ… po jednÄ… z ciekawych form gromadzenia informacji o nich. To lapbook, czyli coÅ› w rodzaju teczki tematycznej,obrazkowej mapy myÅ›li, w której możemy mieÅ›cić wiadomoÅ›ci na wybrany temat. Taka teczka-książeczka peÅ‚ni funkcjÄ™ interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, sÅ‚ówka, terminy czy też zdjÄ™cia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, broszurach o przeróżnych ksztaÅ‚tach i na karteczkach. Lapbook swoim wyglÄ…dem przypomina książkÄ™ z mnóstwem sekretów i ruchomych elementów. WÅ‚aÅ›nie te interaktywne elementy sÄ… atrakcyjne i sprawiajÄ…, że nauka staje siÄ™ ciekawsza, peÅ‚na niespodzianek, zagadek.DziÄ™ki Lapbookomuczniowie rozwijajÄ… różne umiejÄ™tność jak pisanie, czytanie, logiczne myÅ›lenie, kreatywność, uczÄ… siÄ™ również, jak organizować sobie pracÄ™ i jak wykorzystać wiedzÄ™ już zdobytÄ…, lub jak skutecznie po niÄ… siÄ™gać. MogÄ… sÅ‚użyć do powtórki materiaÅ‚u, jak również do pogÅ‚Ä™bienia zagadnieÅ„ literackich. Podczas zajęć z jÄ™zyka polskiego uczniowie opracowali lapbooki do lektur „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza oraz „MaÅ‚ego KsiÄ™cia” A. de Saint-Exupery. Prace nad tym sposobem utrwalenia i prezentacji lektur wymagaÅ‚y kilku dobrych pomysÅ‚ów, zrÄ™cznoÅ›ci kreatywnoÅ›ci i odrobiny cierpliwoÅ›ci. Najpierw uczniowie przygotowali bazÄ™ lapbooka, nastÄ™pnie opracowali materiaÅ‚ tekstowy oraz wykonali maÅ‚e elementy do prezentowania informacji. CaÅ‚ość lapbooków ozdobili starannymi rysunkami dopeÅ‚niajÄ…cymi informacje o lekturach.Uczniowie Å›wietnie bawili siÄ™ wykonujÄ…c lapbooki dzielili siÄ™ pracÄ…, wspierali wzajemnie, pracowali zespoÅ‚owo. Udowodnili też, że taki sposób przyswajania wiedzy o lekturach sprawia, że zasoby wiadomoÅ›ci zwiÄ™kszajÄ… siÄ™ w sposób ciekawy i przyjemny.

Galeria 

Katarzyna Zalewska