http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1112/1624344721816_copy.jpgDnia 21.06.2021 w naszej placówce goÅ›ciliÅ›my wyjÄ…tkowych goÅ›ci, mianowicie p. BarbarÄ™ SawickÄ…, prezesa Sokólskiego KoÅ‚a Podlaskiego ZwiÄ…zku Niewidomych w SokóÅ‚ce oraz p. Marcina PopioÅ‚ka. NadrzÄ™dny cel spotkania stanowiÅ‚o zapoznanie caÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci szkolnej z ograniczeniami, z którymi osoby niewidome i sÅ‚abo widzÄ…ce spotykajÄ… siÄ™ w życiu codziennym. Pan Marcin w ciekawy sposób opowiedziaÅ‚ o sposobach pomocy osobie niewidomej. Podczas części warsztatowej spotkania nasi uczniowie mieli możliwość wczuć siÄ™ w rolÄ™ osoby niewidomej, czy zapoznać siÄ™ z rozwiÄ…zaniami technicznymi umożliwiajÄ…cymi osobom z dysfunkcjÄ… wzroku samodzielne funkcjonowanie.  Z caÅ‚Ä… pewnoÅ›ciÄ… nabyte umiejÄ™tnoÅ›ci uÅ‚atwiÄ… nam wszystkim nawiÄ…zanie poprawnych relacji z osobami niewidomymi.

Galeria 

Marta Januszkiewicz