https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1119/2_copy.jpgProjekt p.n. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Głównym celem całego projektu było kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkół ponadpodstawowych poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie szkoły ponadpodstawowej z klasy II Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce kształcący się w zawodzie „Kucharz” uczestniczyli w projekcie: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”. W ramach projektu 3 uczniów otrzymało stypendia naukowe za aktywną działalność w roku szkolnym 2019/2020 na rzecz środowiska lokalnego i aktywny udział w innych dziedzinach życia społecznego. Złożone wnioski zostały przez młodzież dobrze uzasadnione z konkretnymi przykładami ich działań, które  nie były jednorazowe i  miały charakter ciągły. Uroczyste wręczenie stypendiów naukowych odbyło się w SOSW podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej z rąk p. Starosty Powiatu Sokólskiego – p. Piotra Rećko, dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym p. Anny Aniśkiewicz, dyrektora SOSW w Sokółce – p. Elżbiety Szomko w obecności uczniów, nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych szkoły. 

Nasi uczniowie w ramach projektu od kwietnia do czerwca 2021r. skorzystali z następujących form wsparcia: dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących, tj. z matematyki – 30 godzin (1 uczeń), z chemii – 20 godzin (1 uczeń), dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych, tj. z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem – 60 godzin (3 uczniów), warsztaty tematyczne w zakresie narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT) – 40 godziny (2 uczniów). W wymienionych formach wsparcia łącznie uczestniczyło 3 uczniów. Dodatkową formą pomocy dla uczniów realizujących zajęcia były przekazane pomoce dydaktyczne w postaci podręczników z poszczególnych przedmiotów i artykułów pomocniczych. 
Zajęcia prowadzone były w oparciu o potrzeby edukacyjne uczniów, w zakresie objętym programem nauczania i  dostosowane do ich możliwości. Nad realizacją zaplanowanych zadań rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, czuwała wykwalifikowana kadra nauczycieli, wykorzystująca aktywne metody pracy.  Uczniowie pracowali w małych 2-3-osobowych grupach oraz indywidualnie z nauczycielem (matematyka, chemia). Wpływało to korzystnie na przyswajanie wiedzy z przedmiotów. Zajęcia odbywały się w miłej i życzliwej atmosferze. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach w swoim czasie wolnym i  byli zadowoleni z efektów swojej pracy. 

Dodatkowe zajęcia  ICT (informatyczne) miały charakter warsztatów i odbywały się w pracowni ośrodka wyposażonej w nowoczesny sprzęt, z dostępem do Internetu i urządzeń peryferyjnych.  Swobodne posługiwanie się technologią informacyjną stanowi w dzisiejszych czasach podstawowy wymóg funkcjonowania zawodowego, dlatego program zajęć zakładał rozwijanie kompetencji w zakresie ICT z uwzględnieniem zainteresowań zawodowych uczniów oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach technologii informacyjnej. Celem warsztatów było zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych uczniów, poprawa szans na zatrudnienie po ukończeniu edukacji,  rozwój potencjału intelektualnego oraz podniesienie świadomości potrzeby kształcenia przez całe życie. Uczniowie utrwalali obsługę edytora tekstu, grafiki, uczyli się wykorzystywać gotowe szablony i generatory, korzystać z darmowych narzędzi graficznych o zaawansowanych funkcjach. Wyszukiwali i poddawali krytycznej ocenie informacje z Internetu. Przypomnieli zasady przestrzegania praw autorskich, bezpiecznej obsługi sprzętu oraz obsługi urządzeń peryferyjnych. Założone cele zostały zrealizowane, o czym świadczą wysokie wyniki testu po zakończeniu zajęć. U wszystkich uczniów odnotowano wzrost wiedzy i umiejętności. Osoby prowadzące – p. Elżbieta Szomko, p. Ewa Wińska.

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z chemii. Głównym celem dodatkowych zajęć wyrównawczych z chemii  w ramach projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” było rozbudzanie  w uczniach ciekawości otaczającym światem substancji i przemian chemicznych – motywowanie do uczenia się chemii, kształcenie twórczej, aktywnej postawy wobec problemów chemicznych, tworzenie bodźców do dalszych doświadczeń i poszukiwań.Rozwijano zainteresowania oraz kształtowano przyzwyczajenia i nawyki aktywnego i kulturalnego zdobywania wiedzy i umiejętności, oraz doskonalono umiejętność odpowiedzialnego podejmowania decyzji i odmawiania zachowań ryzykownych dla zdrowia. Dzięki organizacji zajęć uczestnicy spędzili wolny czas w atrakcyjny i nietuzinkowy sposób i mieli okazję nabyć nowe doświadczenia. Dodatkowo u młodzieży pobudzono nawyki efektywnego spędzania wolnego czasu, które w przyszłości przełożą się na ich wszechstronny rozwój i będzie to wyróżniać ich w dorosłym życiu oraz sprawi, że będą czuli się wyjątkowi. Położono szczególny nacisk na aspekt wychowawczy, m.in. na umiejętność pracy i uczenie się przez współpracę. Rozwijano wszystkie kompetencje kluczowe, m.in. poprzez tworzenie warunków sprzyjających skutecznemu porozumiewaniu się i rozwijaniu przedsiębiorczości i  łączeniu treści różnych dziedzin nauki (przedmiotów). Zapoznano uczniów z kolejnymi metodami badania właściwości i identyfikacji substancji z wykorzystaniem substancji używanych w życiu codziennym, co przełożyło się na rozwój zainteresowania chemią jako nauką odgrywającą znaczącą rolę we wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Zajęcia były efektywne, czego dowodem były bardzo wysokie wyniki uczennicy z przeprowadzonego testu wiedzy na zakończenie. Osoba prowadząca – p. Anna Tokarzewska.

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki miały na celu  wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych,  utrwalanie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki, kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków oraz przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aby osiągnąć sukces edukacyjny, zazwyczaj potrzebują zwiększonego wsparcia, wymagają  specjalnego oddziaływania ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne wynikające z różnych dysfunkcji.  Podjęcie działań w celu wyrównania dysproporcji z zakresu matematyki w Szkole Branżowej I stopnia umożliwiło  uczniom  zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w zakresie wiedzy ogólnej oraz praktycznego przygotowania do zawodu. Uczniowie, jako przyszli  pracownicy branży gastronomicznej wielokrotnie staną w obliczu rozwiązywania problemów opartych na racjonalnym działaniu, których podstawą są umiejętności matematyczne. Będą musieli  zastosować niejednokrotnie  wiedzę  matematyczną  do zadań związanych z nauczanym zawodem . Dlatego tak ważna jest  naturalna integracja nauczania matematyki z życiem codziennym oraz z kształceniem zawodowym i przyszłą pracą zawodową . Na dodatkowych zajęciach z matematyki  wdrażano  uczniów do zastosowania wiedzy matematycznej,  do opisywania i interpretowania problemów ekonomicznych (np. związanych z oprocentowaniem wkładów, kredytami, opodatkowaniem, wystawianiem faktur VAT, budową budżetu domowego, czy planowaniem wydatków), kształtowano umiejętności zastosowania wiedzy matematycznej w konkretnych realnych sytuacjach życiowych i czynnościach praktycznych (np. analiza informacji prasowych dotyczących różnych zagadnień gospodarczych, ekonomicznych, posługiwanie się pieniędzmi, kalendarzem, zegarem, jednostkami miar itp.). Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach,  pracując w niewielkich grupach wykonywali różnorodne ćwiczenia wpływające na  poprawę  efektywności uczenia się. Dzięki udziałowi w projekcie   otrzymali duże wsparcie w  procesie  uczenia się , przygotowaniu do przyszłego zawodu oraz, co równie ważne,  odpowiednie przygotowanie do egzaminu zewnętrznego sprawdzającego ich wiedzę i umiejętności po ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia. Zajęcia były efektywne, czego dowodem były wysokie wyniki ucznia z przeprowadzonego testu wiedzy na zakończenie. Osoba prowadząca – p. Lila Zajkowska.

Dzięki dodatkowym zajęciom z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem w znaczącym stopniu zostały wyrównane braki w wiedzy z przedmiotu, co miało odzwierciedlenie w przeprowadzonym teście wiedzy na zakończenie zajęć, z którego wyniki były bardzo wysokie. Uczniowie zdawali sobie sprawę z tego, że podbudowa teoretyczna w zakresie gastronomii jest niezbędna, by dobrze i z pełną świadomością wykonywać zadania zawodowe praktyczne. Chętnie uczęszczali na zajęcia. Mieli wysoką motywację do nauki, gdyż wiedzieli, że w roku następnym czeka ich egzamin zawodowy, który, żeby zdać - potrzebna jest szeroka i utrwalona wiedza. Uczniowie utrwalili wiedzę z zakresu rozróżniania żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej oraz przydatności kulinarnej, rozróżniania surowców według grup przydatności kulinarnej, potrafią wymienić surowce i półprodukty stosowane w sporządzaniu potraw i napojów, określić zagrożenia obniżające jakość żywności, zastosować receptury gastronomiczne, przechowywać surowce, półprodukty i wyroby gotowe, planować produkcję potraw i napojów, dobierać surowce i półprodukty do sporządzania potraw i napojów, zastosować metody i techniki do ich wykonania, dobierać sprzęt do ekspedycji potraw i napojów. Dzięki tym zajęciom zaplanowane przez nauczyciela treści kształcenia zostały utrwalone, a cele zostały zrealizowane. Osoba prowadząca – p. Bożena Mróz.

W ramach projektu nasza szkoła otrzymała wsparcie  w postaci doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w kierunku kucharz w nowoczesny sprzęt gastronomiczny na kwotę 26 000 zł, niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego. Tym samym zostały stworzone warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.  

W czerwcu 2021r. 4 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia SOSW wzięło udział w rekrutacji na wakacyjne praktyki zawodowe u pracodawców. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie otrzymają kolejną szansę na zdobycie doświadczenia kulinarnego w konkretnych warunkach pracy  - w restauracjach powiatu sokólskiego i białostockiego. Otrzymaliby wynagrodzenie w kwocie 2000 zł brutto za 150 przepracowanych godzin.

Dziękujemy p. Staroście Powiatu Sokólskiego – Piotrowi Rećko oraz Zarządowi Powiatu Sokólskiego za umożliwienie naszym uczniom włączenia się w realizację projektu: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”: uczestniczenia w zajęciach informatycznych, ogólnokształcących i zawodowych, pomoc stypendialną dla uzdolnionej młodzieży i doposażenie pracowni gastronomicznej w nowoczesny sprzęt. Dziękuję również głównej koordynatorce projektu - p. Paulinie Cholewskiej za bardzo dobrą współpracę podczas realizacji w.w projektu.  

Galeria

szkolny koordynator projektu - Bożena Mróz