http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1120/34_t2.jpgW bieżącym roku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowany był projekt  pn. „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z założeń projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych.

W ramach projektu zorganizowano uczniom wiele różnorodnych zajęć dodatkowych.  Między innymi realizowane były zajęcia rozwijające umiejętności cyfrowe uczniów w zakresie programowania. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy w zależności od poziomu umiejętności. Odbyło się 60 godz. zajęć (po 30 godz. w każdej grupie).

Program zajęć zakładał stopniowe wprowadzanie uczniów w trudną tematykę algorytmiki i programowania, i skupił się na programowaniu wizualnym oraz wykorzystaniu robotów. Na początku uczestnicy nauczyli się rozumienia i wydawania precyzyjnych komunikatów. Następnie poprzez zabawy okołoprogramistyczne i naukę kodowania przy użyciu mat, starali się rozwiązywać trudniejsze zadania i osiągać cele. Kodowanie uczyło dzieci tworzenia sekwencji i poleceń obrazkowych. Pewną trudność w przypadku najmłodszych stanowiły kierunki przestrzenne oraz precyzyjne wykonywanie zadań. Ponadto praca wymagała skupienia i cierpliwości. Uczniowie musieli wykazać się logicznym myśleniem, przewidywać konsekwencje, korygować błędy.

Kolejnym etapem było programowanie wizualne sterujące obiektem w programach: Baltie i Scratchjr.  Oba programy opierają się na graficznym języku programowania, który jest dla dzieci najbardziej zrozumiały. Nie wymagają też umiejętności czytania i świetnie sprawdziły się w pracy z najmłodszymi. Uczniowie chętnie uczyli się obsługi tych programów, opanowali ją w takim zakresie, iż sami mogli sterować duszkami, stworzyć prostą animację, zapisać efekty pracy na komputerze. Grupa starsza pracowała z bardziej zaawansowanymi funkcjami programu Baltie oraz wykonywała zadania w chmurze. Praca na platformie Pixblocks, gdzie każdy uczeń miał swoje indywidualne konto, umożliwiała naukę we własnym tempie oraz dawała możliwość porównywania efektów pracy wszystkich uczestników. Uczniowie wykonując coraz trudniejsze zadania nabywali kompetencje przydatne w życiu dorosłym. Oprócz algorytmicznego i kreatywnego myślenia, uczyli się konsekwentnego dążenia do celu, stałego przestrzegania zasad, współpracy z innymi, oceny własnych możliwości.

Kolejnym wyzwaniem były roboty. Uczniowie poznali zasady sterowania Bee-botem, ozobotem i Photonem z użyciem kodów, mat i aplikacji. Każdy z robotów obsługiwany jest nieco inaczej, każdy ma różne stopnie trudności, co sprzyjało indywidualizacji procesu uczenia się i osiągania sukcesu przez każdego z uczniów. Praca z robotami sprawiła dzieciom najwięcej frajdy, szybko uczyły się sekwencji poleceń oraz obsługi aplikacji na tabletach.

Główne umiejętności jakie rozwinęły się u dzieci po zajęciach to: rozumienie i nadawanie komunikatów, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia; konsekwentne dążenie do celu, przestrzeganie ustalonych zasad, bezpieczne posługiwanie się sprzętem komputerowym. Założone na początku zajęć cele zostały zrealizowane w całości z uwzględnieniem indywidualnych możliwości uczniów.

Podziękowania za możliwość wzięcia udziału uczniów w projekcie należą się  dyrektorowi ośrodka Pani Elżbiecie Szomko, kierownikowi internatu – Pani Beacie Tur oraz Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko.

Zdjęcia

Ewa Wińska