http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1125/img_5626_copy.jpg

W dniu 24 czerwca 2021r. Pani Barbara Buraczewska Wicekurtator Oświaty wręczyła nauczycielom z województwa podlaskiego odznaczenia Ministra Edukacji Narodowej przyznawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wśród wyróżnionych gości byli nauczyclele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce: Pani Katarzyna Dylewska i Pani Elżbieta Januszko-Szymaniuk.

Pani K. Dylewska pracując z młodzieżą niepełnosprawną:- przyczynia się do rozwijania zainteresowań i uzdolnień podopiecznych ośrodka prowadząc zajęcia muzyczne. Uczestnicy zajęć prowadzonych przez Panią Katarzynę biorą udział w przeglądach, festiwalach i konkursach niejednokrotnie zdobywając czołowe miejsca. Poprzez prezentację ich umiejętności artystycznych przed publicznością nauczycielka przyczynia się także do wzrostu poczucia własnej wartości podopiecznych. Dzięki zaangażowaniu uroczystości szkolne są wzbogacane oprawą muzyczną; - współorganizuje uroczystości w SOSW; - współpracuje z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku realizując w placówce zajęcia muzykoterapii; - bierze udział w licznych projektach edukacyjno – wychowawczych; - koordynując pracę Zespołu Promocyjnego, - dba o budowanie wizerunku szkoły przyjaznej dla uczniów i rodziców oraz całego środowiska społecznego.

Pani E.Januszko-Szymaniuk jako pedagog szkolny podejmuje działania zawodowe w nastepujących obszarach: - rozpoznaje sytuacje rodzinne i szkolne uczniów, diagnozuje sytuacje wychowawcze, współpracuje z nauczycielami i specjalistami szkoły, diagnozuje zainteresowania uczniów, podejmue działania z zakresu profilaktyki uzależnień, opracowuje opinie uczniów na potrzeby instytucji pomocowych rodzinie, bierze udział w wizytach patronażowych w domach wychowanków. Udziela porad i konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom. Wspiera pracę nauczycieli i wychowawców poprzez działania mediacyjne z rodzicami, interwencyjne z uczniami. Prowadzi warsztaty dla rodziców i uczniów, w tym zajęcia dodatkowe pt. „Gry i zabawy rozwijające“. Odpowiada za organizację transmisji spektakli internetowych dla dzieci i młodzieży – iTeatr.; - koordynuje pracą Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w SOSW w Sokółce; - realizuje zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, uzupełniające działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego w klasach 7spl, 8spl oraz 1-3BI.

 Obie panie działają w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami“. Prowadzą zajęcia dla wychowanków ośrodka w ramach projektów „Półkolonie z rehabilitacją” i „Wakacje z rehabilitacją”, realizują także inne liczne działania na rzecz stowarzyszenia. Systematycznie doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Stale podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Zdobytą wiedzą dzielą się z innymi nauczycielami.Cytatem T. Sękowskiego można podsumować pracę wyróżnionych nauczycielek: ,,Najlepszym działaniem nauczyciela na rzecz niepełnosprawnego ucznia, kształtującym pozytywne postawy wobec niego, jest stwarzanie takich warunków kształcenia i w ogóle funkcjonowania, które umożliwiają mu optymalny rozwój, odnoszenie sukcesów, uzasadnione poczucie, że jest ważnym, pełnoprawnym członkiem społeczności.”

Galeria

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce

Elżbieta Szomko